How to do in-season maintenance for your trail sled?

Once you get a taste of that Ski-Doo feeling, you’ll never want it to stop! Proper snowmobile maintenance will ensure you get the very most out of every ride and every season.
 

MID-SEASON TRAIL SNOWMOBILE MAINTENANCE

Most of the items outlined in our mid-season snowmobile maintenance checklist can be done in your own garage or even a trailer. Each process is outlined in your Ski-Doo Operator’s Manual. If you have questions or are uncomfortable performing any of the following items, your Ski-Doo dealer is always ready to help keep you on the snow.

Skis, Carbides and Hyfax

These parts will wear out over time on any snowmobile. Early season rides or riding frozen lakes with low snow conditions can do a number here. Check the bottom of the skis for damage and excessive wear. The bottom surface should be smooth. Inspect the runner and carbide, too. If they’re bent, missing pieces of carbide insert or overly worn, it’s time for replacement.

The hyfax or slider shoes on rails of the rear skid should also be part of any mid-season snowmobile maintenance. Inspect the slider shoes on each slide rail for wear. If it’s worn past the wear indicator line at any point, it’s time to replace. The most common area for wear is towards the front of the rail.

Track Tension and Condition

Look for rips, tears, holes, or missing lugs in your trail snowmobile tracks. You’ll also want to check track tension (deflection) and alignment. This process is outlined in your Operator’s Manual. On new Trail sleds, tracks tend to stretch in the first few hundred miles, so this is a “must” on any mid-season checklist.


Inspect rear suspension components

There are several areas to look over in the rear suspension that may need attention over the course of the riding season.

Rear idler wheels: Look for rips, tears or chunking in the rubber and spin each wheel by hand to ensure the wheels spin freely and easily.
Ice scratchers (if equipped): Check each scratcher for damage and each tip for wear. Remove each scratcher from the holder and let it extend to ensure it reaches the ground with tension.
• Chassis/rear skid lubrication: Hit all the lubrication zerks on the chassis with a low-temp grease such as XPS Synthetic Suspension Grease. This will remove any water that has crept into the suspension joints and keep everything moving freely all season long.

Drive Belt Integrity and Tension

Remove the drive belt and check the full diameter, inside and out, for damage. Look for signs of separation, edge cord, glazing or excessive wear (narrowing). These are good indications it’s time to replace. Replacing a worn belt in the garage is much easier than on the side of the trail.

Upon reinstalling the drive belt, ensure it’s set to the proper tension (deflection) and sits at the proper height in the secondary clutch. This process is outlined in your Operator’s Manual.

Injection Oil (2-stroke)

Some Ski-Doo trail sleds use a Rotax 2-stroke engine and require injection oil. Check injection oil reservoir level and fill if needed. It’s always recommended to use XPS 2-stroke oil for maximum performance and longevity of your Rotax engine.

Engine Oil (4-stroke)

Some Ski-Doo trail models use a Rotax 4-stroke engine that require engine oil with periodic oil changes. While you most likely won’t have to change your oil mid-season, checking the engine oil every few rides for proper oil amount or any contamination should be common practice. The process is outlined in your Operator’s Manual. If you do need an oil change mid-season, an XPS Oil Change Kit has everything you need in one convenient box. Your Ski-Doo dealer can also help with this service if needed.

Fluid Leaks

Take a peek inside the belly pan and under the sled to check for any unexpected leaks such as oil, brake fluid or coolant. Check shocks as well and inspect for any leaking around the seals. If you see any of these signs, consult your local Ski-Doo dealer for assistance.

Mid-Season Storage

If your Trail sled is going to be sitting idle for more than a couple weeks, adding some XPS fuel stabilizer will help maintain the integrity of the gas in your tank. Placing your battery on a battery tender during storage periods will also ensure your sled is ready to ride the next time you are.

No one wants to miss out on a mile of winter. Following this mid-season trail snowmobile maintenance checklist will keep you on the snow all season long. If you run into any questions along the way, your local Ski-Doo dealer is just a phone call away for help.

Happy riding!

All your questions, answered

View all questions
 • CILI ËSHTË ÇELËSI I TË MËSUARIT?

  CILI ËSHTË ÇELËSI I TË MËSUARIT?  Learn More
 • ÇFARË LLOJI GAZI DUHET TË VENDOJ NË SKI-DOO IM?

  ÇFARË LLOJI GAZI DUHET TË VENDOJ NË SKI-DOO IM?  Learn More
 • KU MUND TË GJEJ UDHËZUESIN E OPERATORIT?

  KU MUND TË GJEJ UDHËZUESIN E OPERATORIT?  Learn More
 • SI TË PËRGATITNI MOBILET TUAJ TRAIL PËR SEZONIN DIMOR?

  SI TË PËRGATITNI MOBILET TUAJ TRAIL PËR SEZONIN DIMOR?  Learn More
 • SI TË PËRGATITNI MOBILET TUAJ DORË TË THËL PËR SEZONIN DIMOR?

  SI TË PËRGATITNI MOBILET TUAJ DORË TË THËL PËR SEZONIN DIMOR?  Learn More
 • SI TË BËNI MIRËMBAJTJE NË SEZON PËR VETË TUAJ TË THELLA DORËS?

  SI TË BËNI MIRËMBAJTJE NË SEZON PËR VETË TUAJ TË THELLA DORËS?  Learn More
 • KËSHILLA PËR KONFIGURIMIN E SAJË TË THELLË SKI-DOO

  KËSHILLA PËR KONFIGURIMIN E SAJË TË THELLË SKI-DOO  Learn More
 • KËSHILLA PËR KONTROLLIN E SHTESJEVE SKI-DOO

  KËSHILLA PËR KONTROLLIN E SHTESJEVE SKI-DOO  Learn More
 • SI TË BËNI MIRËMBAJTJE NË SEZON PËR VAJTË TUAJ TRAIL?

  SI TË BËNI MIRËMBAJTJE NË SEZON PËR VAJTË TUAJ TRAIL?  Learn More

SI TË BËNI MIRËMBAJTJE NË SEZON PËR VAJTË TUAJ TRAIL?

Sapo të shijoni atë ndjenjë Ski-Doo, nuk do të dëshironi kurrë që të ndalet! Mirëmbajtja e duhur e makinave me borë do t'ju sigurojë të përfitoni sa më shumë nga çdo udhëtim dhe çdo stinë.

 

 

MIRËMBAJTJA E MOTORRAVE TË BORËS

Shumica e artikujve të përshkruar në listën tonë të mirëmbajtjes së motorëve me dëborë në mes të sezonit mund të bëhen në garazhin tuaj apo edhe në një rimorkio. Çdo proces është përshkruar në Manualin e Operatorit tuaj Ski-Doo. Nëse keni pyetje ose nuk jeni rehat kur kryeni ndonjë nga artikujt e mëposhtëm, tregtari juaj i Ski-Doo është gjithmonë i gatshëm t'ju ndihmojë t'ju mbajë në dëborë.

 

 

Ski, karbide dhe Hyfax

Këto pjesë do të konsumohen me kalimin e kohës në çdo makinë dëbore. Udhëtimet në sezonin e hershëm ose kalërimi në liqene të ngrira me kushte të ulëta dëbore mund të bëjnë një numër këtu. Kontrolloni pjesën e poshtme të skive për dëmtime dhe konsumim të tepërt. Sipërfaqja e poshtme duhet të jetë e lëmuar. Inspektoni gjithashtu motorin dhe karabitin. Nëse ato janë të përkulura, mungojnë pjesë të futjes së karabit ose janë shumë të konsumuara, është koha për zëvendësim.

 

Këpucët hifaks ose rrëshqitës në shinat e rrëshqitjes së pasme duhet gjithashtu të jenë pjesë e çdo mirëmbajtjeje të motorit të dëborës në mes të sezonit. Inspektoni këpucët rrëshqitëse në secilën shirit rrëshqitës për konsum. Nëse është konsumuar përtej vijës së treguesit të konsumit në çdo moment, është koha për ta zëvendësuar. Zona më e zakonshme për veshje është drejt pjesës së përparme të hekurudhës.

 

 

Tensioni dhe gjendja e gjurmës

Kërkoni për çarje, grisje, vrima ose priza që mungojnë në gjurmët tuaja të motorit të dëborës. Ju gjithashtu do të dëshironi të kontrolloni tensionin (devijim) dhe shtrirjen e gjurmës. Ky proces është përshkruar në Manualin e Operatorit tuaj. Në slitë të reja Trail, pistat priren të shtrihen në qindra miljet e para, kështu që kjo është një "i domosdoshëm" në çdo listë kontrolli në mes të sezonit.

 

 

Inspektoni komponentët e pezullimit të pasmë

Ka disa zona për të parë në pezullimin e pasmë që mund të kenë nevojë për vëmendje gjatë sezonit të kalërimit.

 

• Rrotat e pasme boshe: Kërkoni për çarje, grisje ose copëza në gomë dhe rrotulloni secilën rrotë me dorë për të siguruar që rrotat të rrotullohen lirshëm dhe me lehtësi.

• Gërvishtësit e akullit (nëse ka): Kontrolloni çdo gërvishtëse për dëmtime dhe çdo majë për konsum. Hiqni çdo gërvishtëse nga mbajtësi dhe lëreni të zgjatet për t'u siguruar që të arrijë në tokë me tension.

• Lubrifikimi i shasisë/rrëshqitjes së pasme: Goditni të gjitha pikat e lubrifikimit në shasi me një yndyrë me temperaturë të ulët, si p.sh. XPS Synthetic Suspension Grease. Kjo do të largojë çdo ujë që ka depërtuar në nyjet e pezullimit dhe do të mbajë gjithçka të lëvizë lirshëm gjatë gjithë sezonit.

Integriteti dhe tensioni i rripit të vozitjes

Hiqni rripin e lëvizjes dhe kontrolloni diametrin e plotë, brenda dhe jashtë, për dëmtime. Shikoni për shenja të ndarjes, kordonin e skajit, lustrimit ose konsumit të tepërt (ngushtimit). Këto janë tregues të mirë se është koha për të zëvendësuar. Zëvendësimi i një rripi të konsumuar në garazh është shumë më i lehtë sesa në anën e shtegut.

 

Pas riinstalimit të rripit të makinës, sigurohuni që të jetë vendosur në tensionin e duhur (devijim) dhe të vendoset në lartësinë e duhur në tufën dytësore. Ky proces është përshkruar në Manualin e Operatorit tuaj.

 

 

Vaj injeksioni (2-stroke)

Disa sajë të shtigjeve Ski-Doo përdorin një motor Rotax 2-stroke dhe kërkojnë vaj injeksioni. Kontrolloni nivelin e rezervuarit të vajit të injektimit dhe mbusheni nëse është e nevojshme. Rekomandohet gjithmonë përdorimi i vajit XPS 2-stroke për performancën maksimale dhe jetëgjatësinë e motorit tuaj Rotax.

 

 

Vaj motori (4-stroke)

Disa modele shtegu Ski-Doo përdorin një motor Rotax 4-stroke që kërkojnë vaj motori me ndryshime periodike të vajit. Ndërsa me shumë mundësi nuk do t'ju duhet të ndryshoni vajin në mes të sezonit, kontrollimi i vajit të motorit çdo disa udhëtime për sasinë e duhur të vajit ose ndonjë ndotje duhet të jetë praktikë e zakonshme. Procesi është përshkruar në Manualin e Operatorit tuaj. Nëse keni nevojë për një ndërrim vaji në mes të sezonit, një komplet i ndërrimit të vajit XPS ka gjithçka që ju nevojitet në një kuti të përshtatshme. Tregtari juaj Ski-Doo mund të ndihmojë gjithashtu me këtë shërbim nëse është e nevojshme.

 

 

Rrjedhjet e lëngjeve

Hidhni një sy brenda tavës së barkut dhe nën sajë për të kontrolluar për ndonjë rrjedhje të papritur si vaj, lëng frenash ose ftohës. Kontrolloni gjithashtu goditjet dhe inspektoni për ndonjë rrjedhje rreth vulave. Nëse shihni ndonjë nga këto shenja, konsultohuni me shitësin tuaj lokal të Ski-Doo për ndihmë.

 

 

Ruajtja në mes të sezonit

Nëse sajëja juaj Trail do të qëndrojë boshe për më shumë se dy javë, shtimi i një stabilizuesi të karburantit XPS do të ndihmojë në ruajtjen e integritetit të gazit në rezervuarin tuaj. Vendosja e baterisë tuaj në një tendosje të baterisë gjatë periudhave të ruajtjes do të sigurojë gjithashtu se sajëja juaj është gati për të hipur herën tjetër që do të jeni.

 

Askush nuk dëshiron të humbasë një milje dimri. Ndjekja e kësaj liste kontrolli për mirëmbajtjen e makinave me borë në shtegun e mesit të sezonit do t'ju mbajë në dëborë gjatë gjithë sezonit. Nëse hasni ndonjë pyetje gjatë rrugës, tregtari juaj lokal i Ski-Doo është vetëm një telefonatë larg për ndihmë.

 

TË GJITHA PYETJET TUAJA, PËRGJIGJE

NUK MUND TË GJENI ATË QË PO KËRKONI?

NËSE NUK MUND TË GJENI ATË QË PO KËRKONI, KONTAKTONI ME DILLERIN TUAJ LOKAL OSE NA KONTAKTONI KETU!