HOW TO PLAN AN OVERNIGHTER

Every new season, my mind is occupied with all the adventures I want to take. Wisconsin and the Upper Peninsula of Michigan provide endless opportunities to enjoy thousands of miles of trail with breathtaking views. My favorite way to take advantage of those trails is on a multi-day overnight trip.

Here are my recommendations and tips for a successful trip.
 

CHOOSE YOUR ROUTE
First, I always check with the local snowmobile clubs that groom the trails to ensure the area I want to go has open trails and ensure the trail conditions are sufficient. Next, fuel stops. In some remote areas, fuel stops are few and far between. Ensuring every sled in the group is sufficiently fueled to make the next leg of the journey is essential. With the BRP GO! App, you can see the fuel stops and plan according to your travel group’s needs.

After ensuring everyone will have enough fuel to make the trip, I look for any unique areas of interest along the route. In Northern Wisconsin and the Upper Peninsula of Michigan, there are many beautiful waterfalls and lookout areas along the trail to stop and enjoy the view. These stops are great for the scenic views, but also give riders a chance to stop and stretch.

Lastly, where to spend the night. Whether it’s a hotel, motel or resort, I always look for spots that support the local trail systems. Supporting the businesses is absolutely necessary to ensure the trail system will be there for years to come.
 

RIDING GEAR
Today’s riding gear is more advanced than ever. Like many riders, I wear three different layers and pack an additional layer in my tunnel bag. I start with an ultralight base layer, such as the merino base layer, followed by a moisture wicking flexible layer like the Tech Mid Layer Fleece and my exterior layer consists of the X-Team or Mcode Jacket coupled with the X-Team Highpants. The knee padding on the highpants provides a great cushion for the times I want to ride more aggressively.

Pro Tips
packable jacket in your tunnel bag doesn’t take up much room and is an additional layer of warmth for those extreme cold days.

The input you give to your sled begins with your hands, so having different, comfortable glove options is critical. I always have 3 different sets of gloves with me. A heavy pair (Absolute O Gloves) for the subzero days, Grip Gloves for most of my riding and, additionally, a pair of X-Team Crew Gloves for when I need to help a fellow rider or to inspect my sled.

Pro Tips
Having a pair of gloves just for trailside repair is vital to keep your riding gloves clean and dry.
 

TOOLS & EXTRA PARTS
For multi-day trips it’s nice to have a few extra items with you for quick adjustments or repairs. Ski-Doo’s Deluxe Tool Kit is efficient on space and has everything you need to complete any minor trailside repair. Depending on which sled you ride, carrying a quart of XPS oil and extra parts is something you’ll want to consider in the event you’re unable to reach a trailside dealer or fuel station.
 

ADDITIONAL MUST-HAVES
Like other items mentioned above, a first aid kit should be on your sled every time you ride.

I also carry an Iridium satellite network GPS tracking device. In remote areas without cell reception, this device provides a way to communicate in the event of an emergency. At the very least, always make sure a family member or friend at home knows your route and has scheduled check-in times.

Pro Tips
Carry a small spray bottle of non-freeze windshield cleaner and a microfiber towel to keep your field of vision clear after each day’s ride.
 

STORAGE
Storage space is clearly at a premium for trips like this. To carry everything listed above, I prefer the multiple compartments and extra space of the LinQ Adventure Tunnel Bag.
And if you still need extra storage, a backpack can always be used, but make sure to keep it as light as possible.

Pro Tips
Even though my LinQ bag is waterproof, I put extra clothes in a 3 gallon zip lock bag to ensure a wet pair of gloves doesn’t soak into my clothes.

 

Planning a multi-day ride is extremely rewarding, giving opportunities to see places and areas you can’t normally go. With just a little prep, you can make your trip a huge success. Plan for the worst and hope for the best! See you on the trails.

SI TË PLANIFIKOHET NJË NATË

Çdo sezon të ri, mendja ime është e zënë me të gjitha aventurat që dua të marr. Wisconsin dhe Gadishulli i Epërm i Miçiganit ofrojnë mundësi të pafundme për të shijuar mijëra kilometra shteg me pamje të lë pa frymë. Mënyra ime e preferuar për të përfituar nga ato shtigje është një udhëtim shumëditor brenda natës.

Këtu janë rekomandimet dhe këshillat e mia për një udhëtim të suksesshëm.


ZGJIDHNI RRUGËN TUAJ
Së pari, unë gjithmonë kontrolloj me klubet lokale të makinave me borë që rregullojnë shtigjet për t'u siguruar që zona ku dua të shkoj të ketë shtigje të hapura dhe të sigurohem që kushtet e shtigjeve janë të mjaftueshme. Më pas, karburanti ndalon. Në disa zona të largëta, ndalesat e karburantit janë të pakta. Është thelbësore të sigurohet që çdo sajë në grup të jetë mjaftueshëm e ushqyer për të bërë pjesën tjetër të udhëtimit. Me BRP GO! Aplikacioni, ju mund të shihni ndalesat e karburantit dhe të planifikoni sipas nevojave të grupit tuaj të udhëtimit.

Pasi të sigurohem që të gjithë do të kenë karburant të mjaftueshëm për të bërë udhëtimin, unë kërkoj çdo zonë unike me interes përgjatë itinerarit. Në Wisconsin Verior dhe Gadishullin e Epërm të Miçiganit, ka shumë ujëvara të bukura dhe zona vëzhgimi përgjatë shtegut për të ndaluar dhe shijuar pamjen. Këto ndalesa janë të shkëlqyera për pamjet piktoreske, por gjithashtu u japin kalorësve një shans për të ndaluar dhe shtrirë.

Së fundi, ku të kaloni natën. Pavarësisht nëse është një hotel, motel apo vendpushim, unë gjithmonë kërkoj pika që mbështesin sistemet lokale të shtigjeve. Mbështetja e bizneseve është absolutisht e nevojshme për të siguruar që sistemi i shtigjeve do të jetë aty për vitet në vijim.


PAJISJET E KALËRISËS
Pajisjet e sotme të kalërimit janë më të avancuara se kurrë. Si shumë kalorës, unë vesh tre shtresa të ndryshme dhe paketoj një shtresë shtesë në çantën time të tunelit. Filloj me një shtresë bazë ultra të lehtë, siç është shtresa bazë merino, e ndjekur nga një shtresë fleksibël që thith lagështinë si Tech Mid Layer Fleece dhe shtresa ime e jashtme përbëhet nga X-Team ose Mcode xhaket e shoqëruar me pantallonat e larta X-Team. Mbushja e gjurit në pantallonat e larta ofron një jastëk të mrekullueshëm për momentet kur dua të kaloj në mënyrë më agresive.

Këshilla Pro
Një xhaketë e paketuar në çantën tuaj të tunelit nuk zë shumë vend dhe është një shtresë shtesë ngrohtësie për ato ditë ekstreme të ftohta.

Inputi që i jepni sajë tuaj fillon me duart tuaja, kështu që të keni opsione të ndryshme dhe të rehatshme dorezash është kritike. Unë gjithmonë kam me vete 3 komplete të ndryshme dorezash. Një palë e rëndë (Dorëza Absolute O) për ditët nën zero, Doreza Grip për pjesën më të madhe të vozitjes sime dhe, përveç kësaj, një palë doreza të ekuipazhit X-Team kur kam nevojë të ndihmoj një kalorës tjetër ose të inspektoj sajën time.

Këshilla Pro
Të kesh një palë doreza vetëm për riparime buzë shtigjeve është jetike për t'i mbajtur dorezat tuaja të kalërimit të pastra dhe të thata.


MJETE DHE PJESË SHTESË
Për udhëtimet shumëditore është mirë të keni disa artikuj shtesë me vete për rregullime ose riparime të shpejta. Kompleti i veglave Deluxe të Ski-Doo është efikas në hapësirë ​​dhe ka gjithçka që ju nevojitet për të përfunduar çdo riparim të vogël buzë shtigjeve. Në varësi të cilës sajë ngasni, mbajtja e një litër vaji XPS dhe pjesë shtesë është diçka që do të dëshironi të merrni në konsideratë në rast se nuk jeni në gjendje të arrini një tregtar buzë shtigjeve ose pikë karburanti.


DUHET SHTESË
Ashtu si artikujt e tjerë të përmendur më lart, një çantë e ndihmës së parë duhet të jetë në sajë sa herë që hipni.

Unë mbaj gjithashtu një pajisje gjurmuese GPS të rrjetit satelitor Iridium. Në zona të largëta pa pritje celulare, kjo pajisje ofron një mënyrë për të komunikuar në rast urgjence. Së paku, gjithmonë sigurohuni që një anëtar i familjes ose një mik në shtëpi ta dijë rrugën tuaj dhe të ketë planifikuar oraret e kontrollit.

Këshilla Pro
Mbani një shishe të vogël spërkatës me pastrues xhamat e përparmë që nuk ngrin dhe një peshqir mikrofibër për të mbajtur të qartë fushën tuaj të shikimit pas çdo udhëtimi të ditës.

RUAJTJA

Hapësira e ruajtjes është padyshim me çmim të lartë për udhëtime të tilla. Për të mbajtur gjithçka të listuar më sipër, unë preferoj ndarjet e shumta dhe hapësirën shtesë të çantës LinQ Adventure Tunnel.
Dhe nëse keni ende nevojë për ruajtje shtesë, një çantë shpine mund të përdoret gjithmonë, por sigurohuni që ta mbani sa më të lehtë.

Këshilla Pro
Edhe pse çanta ime LinQ është e papërshkueshme nga uji, vendosa rroba shtesë në një çantë me zinxhir prej 3 gallonësh për të siguruar që një palë doreza të lagura të mos zhyten në rrobat e mia.


Planifikimi i një udhëtimi shumëditor është jashtëzakonisht shpërblyes, duke dhënë mundësi për të parë vendet dhe zonat ku normalisht nuk mund të shkoni. Me pak përgatitje, ju mund ta bëni udhëtimin tuaj një sukses të madh. Planifikoni për më të keqen dhe shpresoni për më të mirën! Shihemi në shtigje.

JU MUND TË Pëlqejnë

 • SI TË PËRGATITET PËR UDHËZIMIN TUAJ

  SI TË PËRGATITET PËR UDHËZIMIN TUAJ  Lexo artikullin
 • VENDET E PREFERUARA TË SHËRBIMIT ME MOBILE DORË

  VENDET E PREFERUARA TË SHËRBIMIT ME MOBILE DORË  Lexo artikullin
 • KËSHILLA PËR INSTALIM TË MËSHTATJES SË MOBILEVE DORE NGA mbështjellësit SCS

  KËSHILLA PËR INSTALIM TË MËSHTATJES SË MOBILEVE DORE NGA mbështjellësit SCS  Lexo artikullin
 • GJETJA E VRAPTUESVE TË DUHUR SKI

  GJETJA E VRAPTUESVE TË DUHUR SKI  Lexo artikullin