FINDING THE RIGHT SKI RUNNERS

Like the tread of a tire, the runners of your skis are the contact patch that keeps your snowmobile pointed in the right direction. Finding the best combination of runner and carbide for your sled and riding style can improve handling, and make an already great ride an all-time ride.

Assuming you’re otherwise happy with your sled’s suspension, and traction from the rear of the sled, here are a few things to think about for under your skis:
 

Runner shape and size

Most people think the carbide inserts of a runner are what steer a sled, and while they do have influence – especially in hard pack snow conditions – your runners (sometimes called wear bars or skegs) and their shape and size have a big impact on your sled’s handling.

The general rule of thought in runner selection is the larger the runner, the more aggressively the snowmobile will handle. There is more surface area for the runner to bite into the snow as you maneuver the sled.

The shape of the runner plays a role in how aggressively a snowmobile handles as well. Ski-Doo trail sleds will come with either a round or square shape (other ‘hybrid’ runner shapes are available from aftermarket companies as well). Square is typically seen as the more aggressive of the two shapes, but both the size and shape come with a caveat. The more surface area a runner has, the more steering effort is usually required by the rider to turn the sled. So, a deeper, square runner design is going to require more from the rider to turn than a shorter, round runner. Finding the right combination of shape and size is essential.

Your sled (any brand) comes from the dealer with a fresh pair of runners, typically equipped with 3-4 inches of sharp carbide. Ski-Doo trail sleds come with different runners depending on their intended audience. They vary in size and some in shape depending on what model snowmobile you purchase.
 

Small change = Big difference

It’s probably no surprise that Ski-Doo X-RS snowmobiles come with the deepest stock runner of any of our sleds at 7/16 of an inch. However, the X-RS runners are round in shape, which seems counterintuitive to the info above. Considering the added size, using the round shape reduces steering effort for the rider over a square runner of the same size while keeping an aggressive feel.

Other Ski-Doo MXZ and Renegade models come with a square shape runner at a smaller 3/8 inch. This combination of smaller size keeps steering effort low, while the square shape adds enough surface area to allow for an aggressive ride some might be looking for.

You’ll notice the there’s only a 1/16 of an inch difference between runner sizes, but that small difference goes a long way in determining the steering feel of your snowmobile.
 

The Ski-Doo advantage

Knowing conditions are never the same, and even your preferred riding style can change by the day, Ski-Doo is the only manufacturer to offer riders an adjustable runner ski. The Pilot TS (tunable ski) comes standard on the MXZ Blizzard, Renegade Enduro, and Grand Touring SE, and is also available as a Spring Buy option on the MXZ and Renegade X-RS and X models. This unique ski gives riders the ability to increase or decrease the amount of runner as conditions change throughout the day.

Softer conditions, or a rider who wants a more aggressive ski bite in the corners can elect to use a larger amount of runner for more surface area. More hardpack conditions crisp mornings may require less runner for a more comfortable ride. Similarly, a more relaxed pace may not require as much runner for that ideal ride.

We said small adjustments can make a big difference, which is why the Pilot TS ski offers 20 positions of adjustment over a half-inch span, letting any rider find that perfect riding experience in almost any snow conditions.
 

Carbide length

Most ski runners will come with a sharp carbide blade. This blade can come in multiple lengths from a couple inches all the way up to 14 inches, depending on the application. Like the runner itself, the size of the carbide on the runner changes the surface area in contact with the snow. A longer carbide (more surface area) will give a more aggressive, positive steering feel than a shorter carbide.

The common misconception by many riders is that a longer amount of carbide will improve their sled’s handling. The truth is, size and shape of the runner have just as much – if not more – to do with your sled’s handling. 

GJETJA E VRAPTUESVE TË DUHUR SKI

Ashtu si shkelja e një gome, vrapuesit e skive tuaj janë pika e kontaktit që e mban makinën tuaj të dëborës të drejtuar në drejtimin e duhur. Gjetja e kombinimit më të mirë të vrapimit dhe karabit për stilin tuaj të sajë dhe ngasje mund të përmirësojë trajtimin dhe ta bëjë një udhëtim tashmë të mrekullueshëm një udhëtim të të gjitha kohërave.

Duke supozuar se përndryshe jeni të kënaqur me pezullimin e sajë tuaj dhe tërheqjen nga pjesa e pasme e sajë, këtu janë disa gjëra për të menduar nën skitë tuaja:

Forma dhe madhësia e vrapuesit

Shumica e njerëzve mendojnë se futjet e karabit të një vrapuesi janë ato që drejtojnë një sajë, dhe ndërkohë që ato kanë ndikim - veçanërisht në kushte të forta bore - vrapuesit tuaj (nganjëherë quhen shufra ose skelet) dhe forma dhe madhësia e tyre kanë një ndikim të madh në trajtimi i sajë.

Rregulli i përgjithshëm i të menduarit në përzgjedhjen e vrapuesit është se sa më i madh të jetë vrapuesi, aq më agresivisht do të trajtojë motori i dëborës. Ka më shumë sipërfaqe që vrapuesi të kafshojë në dëborë ndërsa manovroni sajën.

Forma e vrapuesit luan një rol në atë se sa në mënyrë agresive trajtohet edhe një motor dëbore. Vetët e shtigjeve Ski-Doo do të vijnë ose me formë të rrumbullakët ose katrore (forma të tjera vrapuesish 'hibride' ofrohen gjithashtu nga kompanitë e tregtimit). Sheshi zakonisht shihet si më agresive nga të dy format, por si madhësia ashtu edhe forma vijnë me një paralajmërim. Sa më shumë sipërfaqe të ketë një vrapues, aq më shumë përpjekje për drejtimin zakonisht kërkohet nga kalorësi për të kthyer sajën. Pra, një dizajn vrapues më i thellë, katror do të kërkojë më shumë nga kalorësi për t'u kthyer sesa një vrapues më i shkurtër dhe i rrumbullakët. Gjetja e kombinimit të duhur të formës dhe madhësisë është thelbësore.

Ajo juaj (çdo markë) vjen nga tregtari me një palë vrapuese të freskëta, të pajisura zakonisht me 3-4 inç karabit të mprehtë. Slitë e shtegut Ski-Doo vijnë me vrapues të ndryshëm në varësi të audiencës së tyre të synuar. Ato ndryshojnë në madhësi dhe disa në formë në varësi të modelit të makinës me dëborë që blini.

 

Ndryshimi i vogël = Diferencë e madhe

Ndoshta nuk është për t'u habitur që makinat e dëborës Ski-Doo X-RS vijnë me makineritë më të thella të çdo prej sajetë tona në 7/16 të inçit. Sidoqoftë, vrapuesit X-RS janë në formë të rrumbullakët, gjë që duket e kundërt me informacionin e mësipërm. Duke marrë parasysh madhësinë e shtuar, përdorimi i formës së rrumbullakët zvogëlon përpjekjen e drejtuesit të drejtuesit mbi një vrapues katror të së njëjtës madhësi, duke mbajtur një ndjenjë agresive.

Modele të tjera Ski-Doo MXZ dhe Renegade vijnë me një mbajtës në formë katrore me një 3/8 inç më të vogël. Ky kombinim i madhësisë më të vogël e mban të ulët përpjekjen e drejtimit, ndërsa forma katrore shton sipërfaqe të mjaftueshme për të lejuar një udhëtim agresiv që disa mund të kërkojnë.

Do të vini re se ka vetëm një ndryshim prej 1/16 inç midis madhësive të vrapuesve, por ky ndryshim i vogël ndikon shumë në përcaktimin e ndjesisë së drejtimit të motorit tuaj të dëborës.

 

Avantazhi Ski-Doo

Duke ditur se kushtet nuk janë kurrë të njëjta dhe madje edhe stili juaj i preferuar i vozitjes mund të ndryshojë nga dita në ditë, Ski-Doo është i vetmi prodhues që u ofron kalorësve një ski vrapues të rregullueshëm. Pilot TS (ski i akorduar) vjen standard në MXZ Blizzard, Renegade Enduro dhe Grand Touring SE, dhe është gjithashtu i disponueshëm si opsion për Blerje Pranverore në modelet MXZ dhe Renegade X-RS dhe X. Ky ski unik u jep kalorësve mundësinë për të rritur ose ulur sasinë e vrapuesve ndërsa kushtet ndryshojnë gjatë gjithë ditës.

Kushtet më të buta, ose një kalorës që dëshiron një pickim skish më agresiv në kthesat, mund të zgjedhë të përdorë një sasi më të madhe vrapuesish për më shumë sipërfaqe. Më shumë kushte në paketë të forta mëngjeset e freskëta mund të kërkojnë më pak vrapues për një udhëtim më të rehatshëm. Në mënyrë të ngjashme, një ritëm më i qetë mund të mos kërkojë aq vrapues për atë udhëtim ideal.

Thamë se rregullimet e vogla mund të bëjnë një ndryshim të madh, kjo është arsyeja pse ski Pilot TS ofron 20 pozicione rregullimi në një hapësirë ​​prej gjysmë inç, duke lejuar çdo kalorës të gjejë përvojën e përsosur të kalërimit në pothuajse çdo kusht dëbore.

 

Gjatësia e karabit

Shumica e vrapuesve të skive do të vijnë me një teh të mprehtë karabit. Kjo teh mund të vijë në gjatësi të shumta nga disa inç deri në 14 inç, në varësi të aplikimit. Ashtu si vetë vrapuesi, madhësia e karabit në vrapues ndryshon sipërfaqen në kontakt me borën. Një karabit më i gjatë (më shumë sipërfaqe) do të japë një ndjesi më agresive dhe pozitive të drejtimit sesa një karabit më i shkurtër.

Keqkuptimi i zakonshëm nga shumë kalorës është se një sasi më e gjatë karabit do të përmirësojë trajtimin e sajë të tyre. E vërteta është se madhësia dhe forma e vrapuesit kanë po aq - nëse jo më shumë - të bëjnë me trajtimin e sajë tuaj.

JU MUND TË Pëlqejnë

 • SI TË PËRGATITET PËR UDHËZIMIN TUAJ

  SI TË PËRGATITET PËR UDHËZIMIN TUAJ  Lexo artikullin
 • VENDET E PREFERUARA TË SHËRBIMIT ME MOBILE DORË

  VENDET E PREFERUARA TË SHËRBIMIT ME MOBILE DORË  Lexo artikullin
 • KËSHILLA PËR INSTALIM TË MËSHTATJES SË MOBILEVE DORE NGA mbështjellësit SCS

  KËSHILLA PËR INSTALIM TË MËSHTATJES SË MOBILEVE DORE NGA mbështjellësit SCS  Lexo artikullin
 • GJETJA E VRAPTUESVE TË DUHUR SKI

  GJETJA E VRAPTUESVE TË DUHUR SKI  Lexo artikullin