کسب ﺭﺗﺒﻪ نخست ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ برای پنجمین سال پیاپی توسط کویرموتور

با اعلام ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۸ از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) که بر اساس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ صورت گرفته است، اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ منتشر شد.

شرکت کویرموتور مقام اول در خدمات پس از فروش را احراز و از ﺣﯿﺚ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت آﺋﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن نمره عالی را دریافت کرد.

روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه جاری لوح مقام اول رضایتمندی مشتریان از سوی نماینده سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در ساختمان مرکزی کویر به شرکت کویر اعطا شد.

نمره بالای کویر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ‌ﻫﺎ و همچنین در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از میان 36 شرکت ﺩﺭ ﺳﺎﻝ۱۳۹۸ یکی دیگر از افتخارات کویر در سال گذشته است. کسب این افتخار برای پنجمین سال متوالی نشان از استمرار در بخش‌های مختلف شرکت کویرموتور در تولید، خدمات پس از فروش و توزیع است. شرکت کویرموتور توانسته با تنوع محصولی گسترده، مشتریان زیاد با درخواست هایی با کیفیت بالا در طی ۵ سال گذشته در شرایطی از شرکت بازرسی کنترل ایران و تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت رتبه اول را در ایران کسب نماید که جلب رضایت مشتریان، الویت مهم شرکت کویرموتور و (سازمان‌های مرتبط) بوده است.

 

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓته و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪون اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ادواری ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ، وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دارد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل 1393 اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﻤﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان از ﺳﺎل 1394 ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﺰارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه است.