SMART-SHOX

FULLY SELF-ADJUSTABLE SUSPENSION TECHNOLOGYFULLY SELF-ADJUSTABLE SUSPENSION TECHNOLOGY

MOVE THE GOALPOSTS

INDUSTRY'S FIRST SEMI-ACTIVE SUSPENSION TECHNOLOGY RESPONDING ON BOTH COMPRESSION AND REBOUND

RIDES BY ITS OWN RULES

The Maverick changed everything—now it’s pulling farther ahead with the most advanced suspension ever fitted to a Can-Am for unmatched speed over any terrain. This is why we lead.

All Brain. All Brawn. All Day.

WIRED BY WINNERS

INTELLIGENT SENSORS AND INDUSTRY'S FASTEST VALVE REACTION

Smart-Shox deliver the industry’s fastest suspension response, period. Smart-Shox self-adjust up to 200 times per second, acting on both compression and rebound. And full soft to full firm in 17 milliseconds.

NOTHING UNEXPECTED

FULL COMPRESSION AND REBOUND CONTROL FOR A PLUSH RIDE

Off-road comfort is no longer a myth. With a response in 0.017 seconds to control both rebound and compression, Smart-Shox eliminate the compromise between race-winning handling and a comfortable, all-day ride for all passengers.

ROCK SOLID STABILITY

ALL-DAY COMFORT FOR MORE RIDER CONFIDENCE, LESS FATIGUE, AND LESS STRAIN ON COMPONENTS

Smart-Shox respond to both rider inputs and the terrain near-instantaneously, reducing dive under braking, squat under acceleration, and maintaining a flat cornering attitude.

Discover the modes

We call it comfortable—because it is. Puts priority on controlling the vehicle’s body for flatter cornering, while allowing the suspension to move as freely as possible for a plush ride.

This mode puts an emphasis on straight-line handling and comfort while minimizing cornering roll and body movement. The perfect setting for most driving situations, terrain, and riding styles.

Our highest-performance suspension setting, ever. Prioritizes full shock stiffness for sharpest handling, most aggressive bump / whoops control, and true race-inspired feel—at the press of a button.

Get to know our lineup

Technologia Półaktywnego Zawieszenia

Przesuń granice jeszcze dalej

PIERWSZA W BRANŻY TECHNOLOGIA PÓŁAKTYWNEGO ZAWIESZENIA REAGUJĄCA ZARÓWNO NA KOMPRESJE, JAK I ODBICIE

JEŹDZIJ NA SWOICH ZASADACH

Maverick zmienił wszystko - teraz idzie dalej do przodu dzięki najbardziej zaawansowanemu zawieszeniu, jakie kiedykolwiek zamontowano w Can-Am, zapewniającym niezrównaną prędkość w każdym terenie. Dlatego jesteśmy cały czas na prowadzeniu.

Inteligencja. Siła. Stabilność

Wybierany przez zwycięzców

INTELIGENTNE CZUJNIKI I NAJSZYBSZA REAKCJA ZAWIESZENIA W BRANŻY

Smart-Shox zapewnia najszybszą w branży reakcję zawieszenia. Smart-Shox samoreguluje się do 200 razy na sekundę, działając zarówno na kompresję, jak i odbicie. I od pełnego miękkości do pełnego utwardzenia w 17 milisekund.

NIC NIEOCZEKIWANEGO

PEŁNA KOMPRESJA I KONTROLA ZAWIESZENIA DLA BEZPIECZNEJ JAZDY

Komfort w terenie nie jest już mitem. Dzięki reakcji w 0,017 sekundy na kontrolę zarówno odbicia, jak i kompresji, Smart-Shox eliminuje kompromis między zwycięską obsługą a wygodną, całodzienną jazdą dla wszystkich użytkowników.

SOLIDNA STABILNOŚĆ

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ DLA WIĘKSZEJ PEWNOŚCI KIEROWCY, MNIEJSZEGO ZMĘCZENIA I MNIEJSZEGO OBCIĄŻENIA KOMPONENTÓW

Smart-Shox niemal natychmiast reaguje zarówno na ruchy kierowcy, jak i na ukształtowanie terenu, zmniejszając nurkowanie podczas hamowania, przysiadanie podczas przyspieszania i utrzymując stabilność na zakrętach.

Odkryj tryby jazdy

Nazywamy go komfortowy - ponieważ jest. Priorytetem jest kontrolowanie nadwozia pojazdu w celu uzyskania bardziej stabilnego, bez przechyłów, pokonywania zakrętów, jednocześnie umożliwiając możliwie swobodne poruszanie się zawieszenia, zapewniając wygodną jazdę.

Ten tryb kładzie nacisk na prowadzenie po prostej i wygodę, jednocześnie minimalizując przechyły w zakrętach i ruchy ciała. Idealne ustawienie dla większości sytuacji na drodze, terenu i stylów jazdy.

Nasze najbardziej wydajne zawieszenie. Priorytetem jest pełna sztywność amortyzatorów, zapewniająca najostrzejsze prowadzenie, najbardziej agresywną kontrolę typu bump / whoops i prawdziwie wyścigowe wrażenia - za naciśnięciem jednego przycisku.