How to do in-season maintenance for your trail sled?

Once you get a taste of that Ski-Doo feeling, you’ll never want it to stop! Proper snowmobile maintenance will ensure you get the very most out of every ride and every season.
 

MID-SEASON TRAIL SNOWMOBILE MAINTENANCE

Most of the items outlined in our mid-season snowmobile maintenance checklist can be done in your own garage or even a trailer. Each process is outlined in your Ski-Doo Operator’s Manual. If you have questions or are uncomfortable performing any of the following items, your Ski-Doo dealer is always ready to help keep you on the snow.

Skis, Carbides and Hyfax

These parts will wear out over time on any snowmobile. Early season rides or riding frozen lakes with low snow conditions can do a number here. Check the bottom of the skis for damage and excessive wear. The bottom surface should be smooth. Inspect the runner and carbide, too. If they’re bent, missing pieces of carbide insert or overly worn, it’s time for replacement.

The hyfax or slider shoes on rails of the rear skid should also be part of any mid-season snowmobile maintenance. Inspect the slider shoes on each slide rail for wear. If it’s worn past the wear indicator line at any point, it’s time to replace. The most common area for wear is towards the front of the rail.

Track Tension and Condition

Look for rips, tears, holes, or missing lugs in your trail snowmobile tracks. You’ll also want to check track tension (deflection) and alignment. This process is outlined in your Operator’s Manual. On new Trail sleds, tracks tend to stretch in the first few hundred miles, so this is a “must” on any mid-season checklist.


Inspect rear suspension components

There are several areas to look over in the rear suspension that may need attention over the course of the riding season.

Rear idler wheels: Look for rips, tears or chunking in the rubber and spin each wheel by hand to ensure the wheels spin freely and easily.
Ice scratchers (if equipped): Check each scratcher for damage and each tip for wear. Remove each scratcher from the holder and let it extend to ensure it reaches the ground with tension.
• Chassis/rear skid lubrication: Hit all the lubrication zerks on the chassis with a low-temp grease such as XPS Synthetic Suspension Grease. This will remove any water that has crept into the suspension joints and keep everything moving freely all season long.

Drive Belt Integrity and Tension

Remove the drive belt and check the full diameter, inside and out, for damage. Look for signs of separation, edge cord, glazing or excessive wear (narrowing). These are good indications it’s time to replace. Replacing a worn belt in the garage is much easier than on the side of the trail.

Upon reinstalling the drive belt, ensure it’s set to the proper tension (deflection) and sits at the proper height in the secondary clutch. This process is outlined in your Operator’s Manual.

Injection Oil (2-stroke)

Some Ski-Doo trail sleds use a Rotax 2-stroke engine and require injection oil. Check injection oil reservoir level and fill if needed. It’s always recommended to use XPS 2-stroke oil for maximum performance and longevity of your Rotax engine.

Engine Oil (4-stroke)

Some Ski-Doo trail models use a Rotax 4-stroke engine that require engine oil with periodic oil changes. While you most likely won’t have to change your oil mid-season, checking the engine oil every few rides for proper oil amount or any contamination should be common practice. The process is outlined in your Operator’s Manual. If you do need an oil change mid-season, an XPS Oil Change Kit has everything you need in one convenient box. Your Ski-Doo dealer can also help with this service if needed.

Fluid Leaks

Take a peek inside the belly pan and under the sled to check for any unexpected leaks such as oil, brake fluid or coolant. Check shocks as well and inspect for any leaking around the seals. If you see any of these signs, consult your local Ski-Doo dealer for assistance.

Mid-Season Storage

If your Trail sled is going to be sitting idle for more than a couple weeks, adding some XPS fuel stabilizer will help maintain the integrity of the gas in your tank. Placing your battery on a battery tender during storage periods will also ensure your sled is ready to ride the next time you are.

No one wants to miss out on a mile of winter. Following this mid-season trail snowmobile maintenance checklist will keep you on the snow all season long. If you run into any questions along the way, your local Ski-Doo dealer is just a phone call away for help.

Happy riding!

All your questions, answered

View all questions

KAKO ODRŽAVATI SVOJE MOTORNE SANJKE TRAIL?

Jednom kada osjetite taj Ski-Doo osjećaj, nikada nećete željeti da prestane! Pravilno održavanje motornih sanjki osigurat će da iz svake vožnje i svake sezone izvučete maksimum.

SREDNJE SEZONE TRAIL ODRŽAVANJE MOTORNIH SANJA

Većina stavki navedenih u našem popisu za održavanje motornih sanjki sredinom sezone može se obaviti u vlastitoj garaži ili čak u prikolici. Svaki proces je opisan u vašem Ski-Doo Priručniku za operatera. Ako imate pitanja ili vam je neugodno izvoditi bilo koju od sljedećih stavki, vaš Ski-Doo prodavač uvijek je spreman pomoći vam da ostanete na snijegu.

Skije, karbidi i Hyfax

Ovi dijelovi će se s vremenom istrošiti na svim motornim sanjkama. Vožnja u ranoj sezoni ili vožnja po zaleđenim jezerima s niskim snježnim uvjetima ovdje mogu učiniti mnogo. Provjerite ima li na dnu skija oštećenja i pretjeranog trošenja. Donja površina treba biti glatka. Pregledajte i klizač i karbid. Ako su savijeni, nedostaju dijelovi umetka od tvrdog metala ili su previše istrošeni, vrijeme je za zamjenu.

Hyfax ili klizne cipele na tračnicama stražnjeg klizača također bi trebale biti dio svakog održavanja motornih sanjki usred sezone. Provjerite istrošenost kliznih cipela na svakoj kliznoj tračnici. Ako je u bilo kojem trenutku istrošen iznad linije indikatora istrošenosti, vrijeme je za zamjenu. Najčešći dio habanja je prema prednjoj strani tračnice.

Napetost i stanje gusjenice

Potražite poderotine, poderotine, rupe ili uške koje nedostaju na tragovima vaših motornih sanjki. Također ćete htjeti provjeriti napetost staze (otklon) i poravnanje. Ovaj proces je opisan u vašem Uputstvu za operatera. Na novim Trail sanjkama, staze se protežu u prvih nekoliko stotina milja, tako da je ovo "obavezno" na bilo kojoj kontrolnoj listi usred sezone.

Pregledajte komponente stražnjeg ovjesa

Postoji nekoliko područja koja treba pogledati u stražnjem ovjesu koja bi mogla trebati obratiti pozornost tijekom sezone vožnje.

• Stražnji prazni kotači: potražite poderotine, poderotine ili komadiće gume i zakrenite svaki kotač rukom kako biste osigurali da se kotači slobodno i lako okreću.
• Grebači za led (ako su u opremi): provjerite je li svaki grebač oštećen i svaki vrh istrošen. Izvadite svaku grebalicu iz držača i pustite da se izvuče kako bi se osiguralo da napeto doseže tlo.
• Podmazivanje šasije/stražnjeg klizača: udarite sve žile za podmazivanje na šasiji niskotemperaturnom mašću kao što je XPS sintetička mast za suspenziju. To će ukloniti svu vodu koja se uvukla u zglobove ovjesa i sve će se slobodno kretati tijekom cijele sezone.

Integritet i napetost pogonskog remena

Skinite pogonski remen i provjerite puni promjer, iznutra i izvana, ima li oštećenja. Potražite znakove odvajanja, rubne žice, ostakljenja ili prekomjernog trošenja (suženja). Ovo su dobri pokazatelji da je vrijeme za zamjenu. Zamjena istrošenog remena u garaži je puno lakša nego na strani staze.

Nakon ponovnog postavljanja pogonskog remena, uvjerite se da je postavljen na odgovarajuću napetost (otklon) i da je na odgovarajućoj visini u sekundarnoj spojki. Ovaj proces je opisan u vašem Uputstvu za operatera.

Ulje za ubrizgavanje (2-taktni)

Neke Ski-Doo trail sanjke koriste Rotax 2-taktni motor i zahtijevaju ubrizgavanje ulja. Provjerite razinu spremnika ulja za ubrizgavanje i po potrebi napunite. Uvijek se preporučuje korištenje XPS 2-taktnog ulja za maksimalnu učinkovitost i dugovječnost vašeg Rotax motora.

Motorno ulje (4-taktno)

Neki Ski-Doo trail modeli koriste Rotax 4-taktni motor koji zahtijeva motorno ulje s periodičnim izmjenama ulja. Iako najvjerojatnije nećete morati mijenjati ulje usred sezone, provjera motornog ulja svakih nekoliko vožnji radi li se o odgovarajućoj količini ulja ili bilo kakvoj kontaminaciji trebala bi biti uobičajena praksa. Proces je opisan u vašem Priručniku za operatera. Ako vam je potrebna izmjena ulja usred sezone, XPS komplet za zamjenu ulja ima sve što vam treba u jednoj prikladnoj kutiji. Vaš Ski-Doo zastupnik također može pomoći s ovom uslugom ako je potrebno.

Curenje tekućine

Zavirite u unutrašnjost i ispod sanjki kako biste provjerili ima li neočekivanih curenja poput ulja, kočione tekućine ili rashladne tekućine. Provjerite i amortizere i provjerite ima li curenja oko brtvi. Ako vidite bilo koji od ovih znakova, obratite se svom lokalnom Ski-Doo distributeru za pomoć.

Skladištenje usred sezone

Ako će vaše Trail sanjke stajati u stanju mirovanja više od nekoliko tjedana, dodavanjem nekog XPS stabilizatora goriva pomoći će održati integritet plina u vašem spremniku. Stavljanje baterije na bateriju tijekom razdoblja skladištenja također će osigurati da vaše sanjke budu spremne za vožnju sljedeći put kada budete.

Nitko ne želi propustiti kilometar zime. Slijedeći ovaj kontrolni popis za održavanje motornih sanjki za stazu usred sezone održat će vas na snijegu tijekom cijele sezone. Ako usput naiđete na bilo kakva pitanja, vaš lokalni Ski-Doo prodavač je na samo jedan telefonski poziv za pomoć.

Sretna vožnja!

SVA VAŠA PITANJA I ODGOVORI

NE MOŽETE NAĆI ŠTO TRAŽITE?

AKO JOŠ UVIJEK NE MOŽETE PRONAĆI ONO ŠTO TRAŽITE, KONTAKTIRAJTE SE SA VAŠIM LOKALNIM PRODAVAČA ILI NAS OBJAVITE OVDJE!