Back to news

BRP announces expansion and new Design Studio in Europe

Valcourt, Quebec, January 31, 2022 – BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) has a long standing history of putting Design & Innovation at the core of its strategies. ln September 2008, it opened the Laurent Beaudoin Design & Innovation Centre in Valcourt Québec, which enabled the company to attract more than 100 top design professionals from around the globe. Today, BRP reaffirms the central role of design and innovation as engines for growth and proudly confirms its expansion in Europe with the implementation of a Design Studio in Sophia Antipolis in the South of France. The new studio will officially open its doors in December 2022, marking another important step towards developing and leveraging its design expertise worldwide.

In this new studio, design professionals will further make use of BRP’s diverse knowhow and focus on conducting advanced concepts studies in the world of sustainable mobility amongst other things. Due to geographical proximity and understanding of market dynamics, the facility is also uniquely positioned to provide additional design services to internal partners based in Europe and Scandinavia such as Rotax and Lynx.

BRP evaluated several locations for its new Design Studio. Ultimately, the team was charmed by what the south of France has to offer. Recognized as a Green Technology Research Hub, the region also boasts an ideal climate and beautiful scenery. The Côte d’Azur lifestyle, and the rich mix of art, culture and architecture in the area were also considered when making the decision.

“We are extremely proud of this new Design Studio. It will enable us to continue to diversify our workforce and attract top design professionals from Europe. I am sure that Sophia Antipolis will be a great area for insights and inspiration which will stimulate our teams to create highly innovative concepts and designs”, said Denys Lapointe, Senior Vice President, Design, Innovation & Creative Services. “Design and Innovation is an intricate part of BRP’s DNA. We look forward to welcoming new members to our world-class design team and work together to push the boundaries of innovation to a greater extent,” he added.

The European Design Studio Team will be headed by a dedicated Design Manager, and comprised of several product, transportation, and CAD designers. Recruitment is now officially in progress. Please visit brp.com for more information on career opportunities.

BRP wishes to thank the institutional stakeholders that have welcomed and supported our project, namely Team Côte d'Azur and the local public authorities.

Back to news

BRP představuje nové designové studio v Evropě

Valcourt, Quebec, 31. ledna 2022 – BRP Inc. (TSXy:DOO; NASDAQ:DOOO) má za sebou dlouhou historii kladení designu a inovací do jádra svých strategií. V září 2008 BRP otevřelo Laurent Beaudoin Design & Innovation Center ve Valcourt Québec, což společnosti umožnilo přilákat více než 100 špičkových profesionálů v oblasti designu z celého světa. Dnes BRP znovu potvrzuje ústřední roli designu a inovací a hrdě potvrzuje svou expanzi v Evropě implementací designového studia v Sophia Antipolis na jihu Francie. Nové studio oficiálně otevře své brány v prosinci 2022, což znamená další důležitý krok k rozvoji a využití svých odborných znalostí v oblasti designu po celém světě.

V novém studiu budou profesionálové z oblasti designu dále využívat rozmanité know-how společnosti BRP a zaměří se mimo jiné na provádění studií pokročilých konceptů ve světě udržitelné mobility. Díky geografické blízkosti a pochopení dynamiky trhu má závod také jedinečnou pozici pro poskytování návrhářských služeb interním partnerům se sídlem v Evropě a Skandinávii, jako jsou Rotax a Lynx.

Společnost BRP vyhodnotila několik míst pro své nové designové studio. Nakonec byl tým okouzlen rozmanitostí jihu Francie. Region, který je uznáván jako centrum výzkumu zelených technologií, se může pochlubit také ideálním klimatem a krásnou přírodou. Při rozhodování byl také zvažován životní styl Côte d'Azur a bohatá směs umění, kultury a architektury v této oblasti.

„Jsme nesmírně hrdí na nové designové studio. Umožní nám nadále diverzifikovat naši pracovní sílu a přitahovat špičkové odborníky z oblasti designu z Evropy. Jsem si jistý, že Sophia Antipolis bude skvělou oblastí pro postřehy a inspiraci, která bude stimulovat naše týmy k vytváření vysoce inovativních konceptů a návrhů,“ řekl Denys Lapointe, senior viceprezident pro design, inovace a kreativní služby.

„Design a inovace jsou složitou součástí DNA BRP. Těšíme se, že přivítáme nové členy do našeho prvotřídního designérského týmu a budeme společně pracovat na posouvání hranic inovací ve větší míře,“ dodal.

Tým European Design Studio bude řídit specializovaný designový manažer a bude se skládat z několika produktových, dopravních a CAD designérů. Nyní oficiálně probíhá nábor. Navštivte brp.com pro více informací o kariérních příležitostech.

BRP by rádo poděkovalo institucionálním partnerům, kteří náš projekt uvítali a podpořili, jmenovitě týmu Côte d'Azur a místním veřejným orgánům.