Zásady ochrany osobních údajů – BRP World

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

společnosti BCE s.r.o., identifikační číslo 270 69 630, sídlo Pražská 1569, 252 10 Mníšek pod Brdy zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93988 (dále jen “Společnost“), jakožto zpracovatel/správce osobních údajů, tímto informuje fyzické osoby – subjekty údajů (zejm. smluvní partnery - dodavatele a odběratele vč. zákazníků), o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. 

Společnost zpracovává pouze ty Vaše osobní údaje, které získala legálně, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává za níže určeným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění určeného účelu. Osobní údaje získává Společnost přímo od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (včetně sociálních sítí, internetu), z veřejných evidencí, od třetích subjektů a z vlastní činnosti. 

A. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Účely zpracování osobních údajů Společností 

Společnost a její smluvní zpracovatelé zpracovávají osobní údaje: 

• pro plnění povinností stanovených právními předpisy ČR, včetně účetních a daňových povinností, 

• pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, z důvodu zajištění či poskytnutí souvisejících plnění, vyřízení žádostí, reklamací či stížností aj. vyplývajících z jednání o uzavření smlouvy a uzavřené smlouvy, sdělení konkrétních osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, resp. poskytnutí sjednávaného plnění, přičemž v některých případech je rozsah osobních údajů ve vztahu k uzavření a plnění smlouvy určen také obecně závazným právním předpisem, 

• pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti, příjemce nebo jiné dotčené osoby, včetně vymáhání pohledávek, 

• za účelem ochrany osob a majetku Společnosti proti případným protiprávním jednáním dalších subjektů jsou na vybraných nemovitostech, v nich je provozována podnikatelská činnost Společnosti instalovány bezpečnostní kamerové systémy, jejichž prostřednictvím tak může docházet ke zpracování osobních údajů. 

II. Kategorie a rozsah, doba zpracování osobních údajů Společností: 

Společnost zpracovává tyt osobní údaje: 

• základní identifikační údaje: jméno a příjmení (titul, u podnikatele rovněž obchodní název, identifikační číslo a sídlo), datum narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti; 

• kontaktní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa; 

• další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje z platební karty, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy, ze zákonné povinnosti a za účelem oprávněných zájmů Společnosti. 

Společnost zpracovává tyto osobní údaje, které legálně získala za stanoveným účelem, po dobu trvání smluvního vztahu a následně čtyři roky po jeho skončení, anebo po dobu řešení práva uplatněného v této době až do doby jeho pravomocného ukončení a následného výkonu pravomocného rozhodnutí. Držení dat bude dále vždy po dobu povinnosti jejích archivace v souladu s platnými právními předpisy a ke kontrolním účelům subjekty veřejného práva. 

III. Správce/zpracovatel osobních údajů jsou zejména: 

• Společnost, včetně zaměstnanců Společnosti, 

• Účetní společnost, překladatelská agentura, 

• Přepravní a dopravní společnosti, 

• IT firma udržující náš systém, 

• Dodavatelé kamerových systémů umístěných v prostorách Společnosti, 

• Další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů. 

Příjemcem osobních údajů jsou subjekty, kterým jsou osobní údaje poskytnuty k naplnění shora uvedeným účelům. Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. 

IV. Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. 

Ochrana osobních údajů je Společností technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou. Stejné zabezpečení vyžaduje Společnost od shora uvedených zpracovatelů osobních údajů. 

B. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn žádat kopii osobních údajů, za podmínky, že tím není nepříznivě dotčeno právo jiného subjektu. 

Společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Zjevně nedůvodná či opakovaná žádost je hrazená plně. 

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Společnost nebo smluvní zpracovatel Společnosti provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s právní úpravou, je subjekt údajů oprávněn: požádat Společnost nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení; dále požadovat, aby Společnost nebo její smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat provedení opravy, doplnění, omezení (blokaci) nebo výmaz osobních údajů. Společnost bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. 

Lhůty k splnění povinnosti Společností je dodržena, bude-li plněno do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, lze lhůtu přiměřeně prodlužovat 

Informace o dalším zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

C. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů za společnost byla jmenována paní Věra Hájková (vera@ctyrkolky-bce.cz). 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů, kontrolní a dozorový úřad podle GDPR v ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz. 

Ochrana osobních údajů - distributor vodních skútrů SEA-DOO a lodních motorů EVINRUDE

Vážený zákazníku,

k tomu, abychom mohli i nadále vyřizovat vaše objednávky, je zapotřebí Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Potřeba Vašeho souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, které je účinné od 25.05.2018. Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů.

Odpovědné místo

Marine s.r.o. je odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Souhlasem s naším prohlášením o ochraně osobních údajů, souhlasíte směrem ke Marine s.r.o., který je provozovatelem webových stránek, se zpracováním a použitím osobních a dobrovolných informací v souladu s dále uvedenými ustanoveními a v souladu s platnými zákony, včetně zákona o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro společnost Marine s.r.o. prioritní záležitostí. Proto zde uvádíme všechny důležité informace týkající se tohoto tématu:

Všeobecné informace

Se všemi osobními údaji zásadně zacházíme důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Vaše osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky.

Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními. marine.cz případně využije Vaše osobní údaje pro své marketingové účely.

Proti zpracování, využití, popř. předání Vašich osobních údajů pro marketingové účely se můžete kdykoli vyjádřit prostřednictvím e-mailu, popř. můžete odvolat svůj souhlas s tímto typem zpracování, využití či předávání údajů. Poté, co obdržíme Váš nesouhlas na e-mail: marine@marine.cz, nebudeme již odpovídající údaje zpracovávat a využívat pro interní marketingové účely. Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme za marketingovými účely třetím osobám.

Správce osobních údajů

Správcem je vždy společnost Marine s.r.o., zastoupena Ing. Petrem Novotným, (IČ: 42197058 a DIČ: CZ42197058) (také jako „Marine s.r.o.“ a „správce“).

Konkrétní účely zpracování

- Vyřízení objednávky a plnění smlouvy: pokud si u nás objednáte zboží, užíváme Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Nad rámec tohoto zpracování Vaše osobní údaje užíváme pouze tehdy, pokud nám to umožňují právní předpisy.

- Odběratelé newsletteru: pokud nám k tomuto udělíte souhlas, zasíláme Vám personalizovaná obchodní sdělení, za tímto účelem můžeme užívat veškeré osobní údaje, které nám o sobě sdělíte, včetně Vašich nákupů a prohlížení našich newsletterů, abychom Vám zasílali pouze takové nabídky, o které máte skutečně zájem.

Co to jsou osobní údaje

„Osobní údaje týkající se identity“ jsou informace, které slouží explicitně k tomu, aby byla zjištěna Vaše identita. Jsou to údaje typu jméno, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo nebo e-mail.

Archivace osobních údajů

Marine s.r.o. po Vás vyžaduje osobní informace v případě:

• při objednávce z důvodu plnění smlouvy,
• při účasti v soutěžích, pokud s tímto budete souhlasit,
• při kontaktu s námi, pokud se na nás obrátíte, budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro vyřízení Vašeho požadavku,
• při registraci budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro účely vedení Vašeho účtu,
• u vyžádání katalogu nebo ceníku budou Vaše osobní údaje použity pouze pro zajištění odeslání,
• při registraci kvůli newsletteru používáme Vaši e-mailovou adresu a popř. Vaše jméno než ukončíte odběr newsletteru. Odhlášení můžete provést kdykoliv z odkazu v emailu každého newsletteru.

Vyplněním registračního formuláře prostřednictvím www.marine.cz, SMS zprávy, telefonicky či emailem souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do marketingové databáze správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, zahrnující také zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb..

V případě, že ke konkrétnímu zpracování udělíte souhlas, pak je vždy dobrovolný a je možno jej kdykoliv odvolat na e-mailu: marine@marine.cz.

Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu pro daný účel po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu.

Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli přečíst na stránkách https://www.marine.cz/obchodni-podminky . Na Vašem zákaznickém účtu jsou zaznamenány všechny objednávky, které jste v minulosti provedl. Vaše osobní údaje jsou archivovány pouze tehdy, pokud nám údaje dáte výslovně plně k dispozici.

Třetí osoby

Se všemi osobními údaji zacházíme zásadně důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky. Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními.

Vaše údaje nikdy nepředáváme pro marketingové účely třetím osobám.

Právo na poskytnutí informací

Podle zákona o ochraně dat máte právo se bezplatně informovat o svých uložených údajích a máte právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte k tomuto tématu otázky, kontaktujte prosím společnost Marine s.r.o. e-mailem (marine@marine.cz).

Právo na změnu směrnic s ohlášením

Marine.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit své směrnice (např. dodací lhůty, náklady na dopravu apod.) při dodržení zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Společnost Marine s.r.o. v tomto případě na změny včas upozorní.

Google analytics

Administrátor používá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tato služba pomáhá Administrátorovi analyzovat způsob používání internetového obchodu.

Google Analytics využívá soubory Cookies pro analýzu způsobu využívání internetového obchodu. Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, které odesílá server a které jsou ukládány na straně uživatele používajícího internetový obchod (např. na harddisku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartfonu – podle toho, jaké zařízení používá uživatel navštěvující Internetový obchod).

Informace získané díky souborům Cookies jsou ukládány na serverech využívaných společnostmi Google Inc, včetně těch na území USA. V případě aktivování anonymní adresy IP během používání internetového obchodu, bude IP adresa zkrácena ještě v členských zemích Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána do USA a tam zkrácena.

Na objednávku Administrátora Google Inc. budou využívat tyto informace s cílem ohodnotit využívání Internetového obchodu Uživatelem, pro vytváření zpráv týkajících se pohybu na stránkách a poskytovat jiné služby spojené s využíváním Internetového obchodu.

Shromažďované údaje jsou přetvářeny v rámci výše uvedených služeb anonymním způsobem (jsou to tzv. neosobní data, která znemožňují identifikaci osoby). Tyto údaje mají hromadný a anonymní charakter, tj. neobsahují vlastnosti identifikující osobu používající internetový obchod.

Standardně většina internetových prohlížečů a zařízení dostupných na trhu je nastavena tak, že akceptuje ukládání souborů Cookies. Každý má možnost definovat podmínky požívání souborů Cookies prostřednictvím nastavení vlastního internetového prohlížeče nebo vlastního zařízení. To znamená, že lze např. částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů Cookies – v posledním z těchto případů to ale může ovlivnit některé funkce internetového obchodu.

Nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies je velice důležité z pohledu souhlasu s používáním souborů Cookies v internetovém obchodu – podle předpisů takový souhlas může být také vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení. Pokud takový souhlas neexistuje, je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies.

Lze také zcela znemožnit předávání údajů ze zařízení uživatele společnosti Google Analytics s využitím souborů Cookies (včetně předávání IP adresy) cestou stažení a instalace rozšíření pro prohlížeče. Toto rozšíření poskytované společností Google Inc adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podrobné informace o principech, podle kterých fungují výše popsané služby, včetně principů shromažďování a zpracování údajů, jsou dostupné zde: www.google.com/…cy/partners/.

Zpracovatelé

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě pověření v souvislosti s nabytí účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Informace o vašich právech

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 – 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

 

MAIL: 

Bombardier Recreational Products Inc.
Attention: Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Canada

We are committed to working with you to obtain a fair resolution to any complaint or concern you may have about our use of your Personal Information. If, however, you believe that we have not been able to assist with your complaint or concern, you may have the right to lodge a complaint with the data protection authority in your country (if one exists in your country) or supervisory authority.