Zásady ochrany osobních údajů – BRP World

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

společnosti BCE s.r.o., identifikační číslo 270 69 630, sídlo Pražská 1569, 252 10 Mníšek pod Brdy zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93988 (dále jen “Společnost“), jakožto zpracovatel/správce osobních údajů, tímto informuje fyzické osoby – subjekty údajů (zejm. smluvní partnery - dodavatele a odběratele vč. zákazníků), o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. 

Společnost zpracovává pouze ty Vaše osobní údaje, které získala legálně, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává za níže určeným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění určeného účelu. Osobní údaje získává Společnost přímo od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (včetně sociálních sítí, internetu), z veřejných evidencí, od třetích subjektů a z vlastní činnosti. 

A. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Účely zpracování osobních údajů Společností 

Společnost a její smluvní zpracovatelé zpracovávají osobní údaje: 

• pro plnění povinností stanovených právními předpisy ČR, včetně účetních a daňových povinností, 

• pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, z důvodu zajištění či poskytnutí souvisejících plnění, vyřízení žádostí, reklamací či stížností aj. vyplývajících z jednání o uzavření smlouvy a uzavřené smlouvy, sdělení konkrétních osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, resp. poskytnutí sjednávaného plnění, přičemž v některých případech je rozsah osobních údajů ve vztahu k uzavření a plnění smlouvy určen také obecně závazným právním předpisem, 

• pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti, příjemce nebo jiné dotčené osoby, včetně vymáhání pohledávek, 

• za účelem ochrany osob a majetku Společnosti proti případným protiprávním jednáním dalších subjektů jsou na vybraných nemovitostech, v nich je provozována podnikatelská činnost Společnosti instalovány bezpečnostní kamerové systémy, jejichž prostřednictvím tak může docházet ke zpracování osobních údajů. 

II. Kategorie a rozsah, doba zpracování osobních údajů Společností: 

Společnost zpracovává tyt osobní údaje: 

• základní identifikační údaje: jméno a příjmení (titul, u podnikatele rovněž obchodní název, identifikační číslo a sídlo), datum narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti; 

• kontaktní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa; 

• další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje z platební karty, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy, ze zákonné povinnosti a za účelem oprávněných zájmů Společnosti. 

Společnost zpracovává tyto osobní údaje, které legálně získala za stanoveným účelem, po dobu trvání smluvního vztahu a následně čtyři roky po jeho skončení, anebo po dobu řešení práva uplatněného v této době až do doby jeho pravomocného ukončení a následného výkonu pravomocného rozhodnutí. Držení dat bude dále vždy po dobu povinnosti jejích archivace v souladu s platnými právními předpisy a ke kontrolním účelům subjekty veřejného práva. 

III. Správce/zpracovatel osobních údajů jsou zejména: 

• Společnost, včetně zaměstnanců Společnosti, 

• Účetní společnost, překladatelská agentura, 

• Přepravní a dopravní společnosti, 

• IT firma udržující náš systém, 

• Dodavatelé kamerových systémů umístěných v prostorách Společnosti, 

• Další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů. 

Příjemcem osobních údajů jsou subjekty, kterým jsou osobní údaje poskytnuty k naplnění shora uvedeným účelům. Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. 

IV. Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. 

Ochrana osobních údajů je Společností technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou. Stejné zabezpečení vyžaduje Společnost od shora uvedených zpracovatelů osobních údajů. 

B. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn žádat kopii osobních údajů, za podmínky, že tím není nepříznivě dotčeno právo jiného subjektu. 

Společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Zjevně nedůvodná či opakovaná žádost je hrazená plně. 

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Společnost nebo smluvní zpracovatel Společnosti provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s právní úpravou, je subjekt údajů oprávněn: požádat Společnost nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení; dále požadovat, aby Společnost nebo její smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat provedení opravy, doplnění, omezení (blokaci) nebo výmaz osobních údajů. Společnost bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. 

Lhůty k splnění povinnosti Společností je dodržena, bude-li plněno do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, lze lhůtu přiměřeně prodlužovat 

Informace o dalším zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

C. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů za společnost byla jmenována paní Věra Hájková (vera@ctyrkolky-bce.cz). 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů, kontrolní a dozorový úřad podle GDPR v ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.