Zásady ochrany osobných údajov - BRP World

ROZSAH PÔSOBNOSTI A ÚČEL

Spoločnosť Bombardier Recreational Products Inc., spolu so svojimi pridruženými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami „BRP“, „my“, „nás“, „náš“), je globálnym lídrom vo svete motorových vozidiel a pohonných systémov.

Zaviazali sme sa chrániť vaše súkromie a podporujeme všeobecnú politiku otvorenosti v súvislosti so spôsobom zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov (ako je definované nižšie). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie vrátane osobných údajov zhromaždených o vás spoločnosťou BRP. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať vás o postupoch spoločnosti BRP v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním osobných údajov, ktoré môžu byť poskytované prostredníctvom prístupu k našim webovým stránkam alebo službám a súvisiacim produktom alebo ich používaním alebo ktoré by sme inak mohli zhromažďovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov tiež vysvetľujú, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky týkajúce sa, chcete zmeniť alebo chcete odstrániť akékoľvek osobné informácie, ktoré o vás spoločnosť BRP môže mať. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si našli čas na prečítanie týchto zásad ochrany osobných údajov a uschovali si ich na budúce použitie.

OSOBNÉ INFORMÁCIE

Na účely tejto politiky ochrany osobných údajov „osobné informácie“ znamenajú informácie o identifikovateľnej osobe.

AKÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE ZBIERAME

Informácie, ktoré nám boli poskytnuté dotknutými osobami

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytujete, napríklad vaše meno, komunikačný jazyk, telefónne číslo, adresu a e-mailovú adresu, napríklad v prípade, že sa chcete dozvedieť viac o produktoch a službách BRP alebo keď kontaktujete našu skupinu služieb zákazníkom asistencia s vašimi výrobkami BRP alebo pri popredajnom servise.

Informácie zhromažďované automaticky

Automaticky zhromažďujeme informácie o vás, napríklad informácie zhromaždené pomocou súborov cookie a podobných technológií, keď s nami využívate naše webové stránky, k nim pristupujete alebo s nimi komunikujete. Môžeme napríklad zhromažďovať informácie o type zariadenia, ktoré používate na prístup na naše webové stránky, o operačnom systéme a verzii, vašej adrese IP, vašej všeobecnej geografickej polohe, ktorá je označená vašou adresou IP, type prehliadača, webových stránkach, ktoré si prezeráte našich webových stránkach a či a ako interagujete s obsahom dostupným na našich webových stránkach.

Informácie získané z iných zdrojov

Môžeme o vás získať informácie, napríklad demografické informácie, z iných zdrojov, vrátane tretích strán, napríklad od obchodných partnerov v sieti predajcov a partnerov, s ktorými ponúkame spoločné služby alebo sa zapájame do spoločných marketingových aktivít. Informácie o vás môžeme získať aj z platforiem sociálnych médií, ako sú Facebook a Twitter, napríklad pri interakcii s nami na týchto platformách. Chráníme údaje získané od tretích strán v súlade s postupmi opísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov a tiež uplatňujeme akékoľvek ďalšie obmedzenia uložené zdrojom údajov.

Informácie získané zo spotrebiteľských interakcií so spoločnosťou BRP

Zdôraznili sme rôzne príležitosti, keď spoločnosť BRP mohla potenciálne zhromažďovať osobné informácie od zákazníkov. Interakcie so zákazníkmi so spoločnosťou BRP sú rozdelené do nasledujúcich segmentov:

Dozvedieť sa o BRP

Keď získavate viac informácií o spoločnosti BRP, môžete virtuálne alebo fyzicky navštíviť stránky, ktoré zastupujeme. Príklady zahŕňajú prehliadanie našich webových stránok, telefonovanie s našimi obchodnými zástupcami, fyzickú návštevu obchodu vo vlastníctve spoločnosti BRP, predplatné spravodajcov spoločnosti BRP, účasť na súťažiach a lotériách sponzorovaných spoločnosťou BRP alebo účasť na podujatiach sponzorovaných spoločnosťou BRP. Ak sa chcete dozvedieť viac o produktoch BRP, počas týchto interakcií môžete dobrovoľne poskytnúť osobné informácie, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Pri návšteve našich webových stránok môžeme tiež zhromažďovať informácie o vás online prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií. Tieto informácie používame na zdieľanie noviniek o udalostiach a produktoch ponúkaných spoločnosťou BRP. Okrem toho nám adresy IP pomáhajú lepšie porozumieť geografickým informáciám o návštevníkoch našich webových stránok, aby sme mohli zlepšiť naše webové stránky pre všetkých. Našim oprávneným záujmom je spracovanie vašich osobných údajov na tieto účely.

Nákup výrobkov BRP

Ak sa rozhodnete kúpiť produkt BRP, ponúkame vám spôsoby, ako nakupovať priamo u nás prostredníctvom našich webových stránok alebo v obchodnom zastúpení spoločnosti BRP. Keď u nás nakupujete, budete požiadaní o poskytnutie informácií, aby sme mohli dokončiť váš nákup. Tieto informácie používame na dokončenie vašej transakcie, nadviazanie kontaktov s vami o nákupe, pomoc s akýmikoľvek problémami s doručením, vybavovanie vrátenia tovaru, ponuku popredajného servisu a ďalšie problémy súvisiace s nákupom produktov BRP. Spracovanie osobných údajov na tento účel je nevyhnutné na splnenie dohody, ktorú máme s vami. Upozorňujeme, že neuchovávame žiadne informácie o platbách ani kreditných kartách. Informácie o platbe používame iba v súvislosti s nákupom produktov BRP.

Registrácia produktov BRP

V rámci registrácie vášho produktu BRP na účely vlastníctva, stiahnutia z bezpečnostných dôvodov a záruky, spoločnosť BRP zhromažďuje informácie, ako sú vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Tieto informácie ste povinní poskytnúť na registráciu vášho produktu BRP. Zhromažďujeme tieto informácie, aby sme pomohli vytvoriť vlastníctvo jednotlivých produktov BRP, vykonať akékoľvek bezpečnostné kampane a ponúknuť vám záručný a pozáručný servis. Je naším legitímnym záujmom a pre vás životne dôležitým z hľadiska bezpečnostných upozornení spracovať vaše osobné údaje na tieto účely.

Získanie pomoci od spoločnosti BRP

Čas od času sa môžete rozhodnúť kontaktovať naše oddelenie zákazníckych služieb a požiadať o pomoc s vašimi produktom BRP. Aby sme vám mohli ponúknuť najlepšie možné služby, môžeme zhromažďovať určité údaje od vás alebo vašich produktov BRP. Zhromažďujeme tieto informácie, aby sme vám poskytli najlepšiu a najúčinnejšiu zákaznícku podporu.

AKO POUŽÍVAJME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť BRP používa údaje, ktoré zhromažďujeme, na poskytovanie produktov a služieb spoločnosti BRP, ktoré ponúkame, vrátane používania údajov na zlepšenie a prispôsobenie vašej skúsenosti. Údaje tiež používame na to, aby sme s vami komunikovali, napríklad, aby sme vám poradili o vašom účte, nových dostupných produktoch alebo službách BRP, zabezpečení a iných typoch aktualizácií. Spoločnosť BRP používa údaje na tieto účely:

Zákaznícka podpora

Pomocou údajov reagujeme na otázky zákazníkov, diagnostikujeme problémy s výrobkami, opravujeme produkty BRP zákazníkov a poskytujeme ďalšie služby starostlivosti o zákazníkov a podpory.

Vylepšenie produktu

Neustále využívame údaje na výskumné účely a na vývoj a zdokonaľovanie našich produktov a služieb BRP vrátane udržiavania a zlepšovania výkonnosti našich produktov a služieb BRP, vývoja a pridávania nových funkcií alebo schopností.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov

Údaje používame na ochranu bezpečnosti a bezpečnosti našich produktov BRP a našich zákazníkov, na zisťovanie a predchádzanie krádežiam, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd.

Obchodné operácie

Údaje používame na vývoj súhrnnej analýzy a obchodných informácií, ktoré nám umožňujú pracovať, chrániť, robiť informované rozhodnutia a podávať správy o výkonnosti nášho podnikania.

Komunikácia, personalizácia, marketing a reklama

Údaje, ktoré zhromažďujeme, používame na doručenie a prispôsobenie našej komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať e-mailom alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie, aby sme vás informovali o nových produktoch alebo službách BRP, aby vám poskytli personalizované služby, aby vás informovali o probléme podpory alebo vás pozvali na účasť v prieskume. Používame tiež cookies a podobné technológie, aby sme vám poskytli čo najrelevantnejšiu reklamu BRP.

Predajné a popredajné služby

Naše oddelenie predaja produktov a popredajných služieb použijú vaše údaje na spracovanie vášho predaja, konfiguráciu a servis vášho vozidla BRP. Vaše kontaktné informácie, podrobnosti o konfigurácii vozidla a informácie o predaji a servise získame pri nákupe, servise alebo oprave vozidla z alebo prostredníctvom našich služieb predaja a predaja vozidiel v rámci predaja alebo servisu a použijeme ich na poskytovanie služieb. žiadate a upozorňujeme vás na problémy týkajúce sa vášho vozidla. BRP má prístup k týmto informáciám, aby vyriešil technické alebo iné problémy týkajúce sa poskytovania týchto služieb.

Vyššie uvedené riadiace jednotky môžu tiež dostať informácie o umiestnení vozidla počas procesu opravy, ktoré sa použijú iba v súlade s platnými zákonmi a predpismi, iba v obmedzenom rozsahu.

Na účely uvedené vyššie môže spoločnosť BRP zasielať tieto údaje autorizovaným maloobchodníkom a iným pridruženým spoločnostiam a dcérskym spoločnostiam spoločnosti BRP. To môže zahŕňať údaje, ktoré ste poskytli týmto spoločnostiam alebo ktoré sú generované používaním produktov BRP, napríklad kontaktné informácie, preferencie, história zákazníkov, údaje o vozidle, používanie aplikácií a správanie online.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré spoločnosť BRP zhromaždila, sa môžu preniesť na obmedzený okruh tretích strán. V takom prípade sa vaše osobné informácie budú zdieľať s týmito zástupcami alebo zmluvnými stranami, ale iba za účelom poskytovania služieb v mene BRP a pod jeho vedením av súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Informácie sa zdieľajú bezpečným spôsobom pomocou konzistentného bezpečnostného protokolu medzi spoločnosťou BRP a tretími stranami. Keď spoločnosť BRP zdieľa informácie s ostatnými stranami, zabezpečujeme, aby vaše osobné údaje používali iba na účely, na ktoré sú zavedené príslušné bezpečnostné opatrenia, aby im nedovolili zneužiť tieto zásady ochrany osobných údajov.

Druhy tretích strán okrem už uvedených spoločností BRP sú:

Vybrané marketingové agentúry vrátane call centier, ktoré vykonávajú marketingové kampane v mene BRP;

Autorizovaní predajcovia a distribútori spoločnosti BRP; a

Predajcovia tlačiarní.

Pri zdieľaní údajov s tretími stranami sa vaše osobné informácie môžu preniesť do krajín, v ktorých zákony na ochranu osobných údajov môžu pre vaše osobné informácie poskytovať nižšiu úroveň ochrany ako vo vašej krajine. Pri ochrane osobných údajov sme veľmi opatrní a pri medzinárodnom prenose sme zaviedli primerané mechanizmy na ich ochranu. Vaše osobné informácie prevádzame v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a implementujeme vhodné bezpečnostné opatrenia, aby vaše osobné informácie boli primerane zabezpečené treťou stranou, ktorá má prístup k vašim informáciám.

Spoločnosť BRP môže tiež sprístupniť a / alebo preniesť osobné údaje tretej strane v prípade navrhovaného alebo skutočného nákupu, predaja (vrátane likvidácie, realizácie, vylúčenia alebo spätného odkúpenia), prenájmu, zlúčenia, zlúčenia alebo akéhokoľvek iného typu nadobudnutia. , zneškodnenie, prevod, preprava alebo financovanie celej alebo ktorejkoľvek časti BRP alebo akejkoľvek obchodnej činnosti alebo aktív alebo akcií spoločnosti BRP alebo jej časti, aby ste mohli naďalej dostávať rovnaké produkty a služby od tretej strany. párty.

PRÁVNE DÔVODY BRP NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BRP použije vaše osobné informácie opísané vyššie, ako to umožňujú rôzne zákony o ochrane osobných údajov v krajinách, v ktorých pôsobíme. Preto dodržiavame prísnejšie zákony, aby sme zabezpečili, že spoločnosť BRP bude spĺňať rôzne normy na celom svete. BRP sa preto bude riadiť týmito zásadami:

Spoločnosť BRP získala váš súhlas;

Je to potrebné na splnenie zmluvy;

BRP má zákonnú povinnosť;

Dotknutá osoba má zásadný záujem;

Úloha sa vykonáva vo verejnom záujme; a

Existuje legitímny záujem.

Spoločnosť BRP si vyhradzuje právo poskytnúť osobné údaje tretej strane, ak nás to vyžaduje zákon, právny predpis, príkaz na vyhľadávanie, predvolanie alebo súdny príkaz.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje sa uchovávajú iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sme ich získali, a na akékoľvek iné povolené doplnkové účely. Ak sú informácie potrebné na viac ako jeden účel, najdlhšie ich uchováme do dátumu ukončenia účelu; akonáhle budú tieto dátumy dosiahnuté, prestaneme ich používať na účely s skoršími dátumami ukončenia.

Vaše osobné údaje sú chránené a prístup je prísne obmedzený iba na osoby, ktoré ich potrebujú na príslušné účely.

Naše doby uchovávania sú založené na obchodných potrebách a osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné, sú nevratne anonymizované alebo bezpečne zničené.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas.

COOKIES

Cookies používame na správu webových stránok a e-mailových programov spoločnosti BRP. Nepoužívame cookies na zhromažďovanie alebo ukladanie osobných údajov. Cookie sú malé súbory umiestnené vo vašom počítači pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie ukladajú neosobné informácie, ktoré sa používajú na správu prostredia vášho webu, napríklad typ webového prehľadávača. Cookie môžu tiež ukladať informácie o preferenciách na prispôsobenie vášho webu. Väčšina webových prehliadačov vám umožňuje ovládať súbory cookie prostredníctvom predvolieb nastavení.

Súbory cookie nám pomáhajú pochopiť, ako spotrebitelia používajú naše webové stránky a e-mail, aby sme mohli v budúcnosti navrhovať lepšie služby.

AKO CHRÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť BRP vyvíja obchodne primerané úsilie, aby zabezpečila ochranu osobných údajov od vás získaných pred stratou a neoprávneným prístupom. Táto ochrana sa vzťahuje na informácie uložené v elektronickom aj tlačenom formáte. Prístup k vašim osobným informáciám je obmedzený na jednotlivcov, ktorí majú obchodné potreby v súlade s dôvodom, pre ktorý boli informácie poskytnuté. Okrem toho spoločnosť BRP používa všeobecne akceptované techniky informačnej bezpečnosti, ako sú brány firewall a postupy kontroly prístupu, na ochranu osobných údajov pred stratou a neoprávneným prístupom.

Prenos osobných údajov

Na niektoré legitímne obchodné účely môže byť potrebné, aby spoločnosť BRP preniesla osobné údaje týkajúce sa zamestnancov spoločnosti BRP, jej zákazníkov alebo jej partnerov na tretie strany. Ak sa tak nestane na základe zákonnej povinnosti, musí sa v každom prípade skontrolovať, či nie je v rozpore s akýmkoľvek záujmom dotknutej osoby, ktorá si zasluhuje ochranu. Pri prenose osobných údajov tretej strane musia byť splnené podmienky stanovené v časti Spracovanie osobných údajov. Ak sa príjemca nachádza v hostiteľskej krajine, ktorá sa líši od pôvodnej krajiny, právne predpisy platné v hostiteľskej krajine musia zaručovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov v súlade s touto politikou. To neplatí v prípade, ak sa prenos údajov uskutočňuje na základe zákonnej povinnosti. V každom prípade pred prenosom údajov musí byť príjemca podľa dohody o spracovaní údajov obmedzený na použitie údajov iba na určený účel. Osobné údaje sa môžu prenášať vládnym inštitúciám alebo orgánom v rozsahu povolenom podľa platných zákonov o ochrane údajov. V prípade, že osobné údaje zasielajú BRP tretie strany, musí sa zabezpečiť, aby sa osobné údaje zhromažďovali zákonným spôsobom v súlade so zákonmi o ochrane údajov a aby bolo povolené použitie na také spracovanie osobných údajov.

Medzinárodné prenosy osobných údajov

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sa týkajú európskych občanov, prenosy osobných údajov mimo Európskej únie sa pred prenosom dôkladne preskúmajú, aby sa zabezpečilo, že spadajú pod limity stanovené v GDPR. Čiastočne to závisí od úsudku Európskej komisie, pokiaľ ide o primeranosť záruk týkajúcich sa osobných údajov uplatniteľných v prijímajúcej krajine, čo sa môže časom zmeniť.

ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Táto webová stránka môže ponúkať odkazy na webové stránky tretích strán. Mali by ste si uvedomiť, že prevádzkovatelia prepojených webových stránok môžu tiež zhromažďovať vaše osobné informácie (vrátane informácií získaných pomocou cookies), keď odkazujete na ich webové stránky. Spoločnosť BRP nezodpovedá za to, ako takéto tretie strany zhromažďujú, používajú alebo zverejňujú vaše osobné informácie, preto je dôležité sa oboznámiť s ich pravidlami ochrany osobných údajov skôr, ako im poskytnete vaše osobné informácie.

OCHRANA SÚKROMIA DETÍ

Webové stránky spoločnosti BRP nie sú zacielené ani určené deťom. Nebudeme vedome zhromažďovať osobné informácie od detí mladších ako 16 rokov. Deti do 16 rokov by sa nemali registrovať ani poskytovať BRP žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

BRP si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Zásady ochrany osobných údajov uverejnené kedykoľvek prostredníctvom tejto webovej stránky sa považujú za vtedy platné Zásady ochrany osobných údajov.

VAŠE PRÁVA S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

Pokiaľ sa spoločnosti BRP poskytne správna identifikácia:

Môžete sa opýtať spoločnosti BRP, aké osobné informácie o vás máme, a môžete nás požiadať, aby sme ich opravili, ak sú nepresné.

Môžete požiadať o jeho vymazanie a môžete požiadať, aby sme vám poskytli kópiu informácií.

Môžete nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie - najjednoduchší spôsob, ako to dosiahnuť, je odvolať váš súhlas, ktorý môžete urobiť kedykoľvek, buď kliknutím na odkaz na zrušenie odberu na konci každého spravodajcu, alebo e-mailom, písomne ​​alebo telefonovanie nám pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Môžete nám pomôcť zachovať presnosť vašich osobných údajov oznámením akýchkoľvek zmien týchto informácií. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov spoločnosti BRP alebo sťažnosti týkajúcej sa použitia vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

POŠTOVÁ ADRESA: 

Bombardier Recreational Products Inc.
Attention: Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Canada

Zaväzujeme sa s vami spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého riešenia akýchkoľvek sťažností alebo pripomienok, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s použitím vašich osobných údajov. Ak sa však domnievate, že sme vám nemohli pomôcť pri vybavovaní vašej sťažnosti alebo pripomienky, môžete mať právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov vo vašej krajine (ak vo vašej krajine existuje) alebo dozornému orgánu.