Back to Innovation & Technology

INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE (iBR)

HOW DOES IT WORK?

Activating the second-generation brake system allows you to stop up to 48m sooner than watercraft not utilizing a brake. The revolutionary design also lets you keep both hands on the handlebar while in neutral, forward or in reverse, for greater control and easier maneuvering around docks and other boats. And it’s as simple and instinctive as squeezing the handbrake on a bicycle.

Späť na Inovácie & Technológie

INTELIGENTNÁ BRZDA A SPIATOČA (iBR)

AKO TO FUNGUJE?

Aktivácia brzdového systému druhej generácie vám umožní zastaviť až o 48 metrov skôr, ako plavidlá nepoužívajúce brzdu. Revolučný dizajn vám tiež umožňuje držať obe ruky na riadidlách v neutrálnej polohe, vpred alebo vzad, pre väčšiu kontrolu a ľahšie manévrovanie okolo móla a iných člnov. A je to také jednoduché a inštinktívne ako stlačenie ručnej brzdy na bicykli.