ENVIRONMENTÁLNA PRÍRUČKA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV VODNÝCH PLAVIDIEL

©Personal Watercraft Industry Association

Všetci prevádzkovatelia PWC a vodáci sú súčasťou ekosystému, systému vytvoreného interakciou spoločenstva organizmov s ich prostredím. Nie sme oddelení od prírody, ale sme jej súčasťou. Ako vodáci nemôžeme ignorovať vplyv, ktorý máme na životné prostredie. Vody, ktoré využívame, môžu byť našou činnosťou pozmenené. Každý vodák má zodpovednosť naučiť sa a používať ekologicky bezpečné vodácke postupy, ktoré ochránia vody pre našu budúcnosť.

Ako jazdec na vodnom skútri ste považovaný za vodáka. Pobrežná stráž USA definuje vodné skútre ako palubné lode a vyžaduje od nich dodržiavanie všetkých predpisov o plavbe.

Združenie Personal Watercraft Industry Association (PWIA) vás vyzýva, aby ste si osvojili nasledujúce jednoduché zásady na ochranu našich prírodných zdrojov.

Buďte opatrní a ukážte, že vám na prírodných zdrojoch záleží. Dodržiavajte tieto všeobecné pravidlá.

ZNEČISŤOVANIE

Tankujte na súši tak, aby ste znížili pravdepodobnosť úniku oleja alebo paliva do vody.

Nádrž plňte opatrne. Nádrž nepreplňujte. Ak dôjde k rozliatiu, zachyťte všetky náhodné úniky absorpčnou podložkou. Podložku riadne zlikvidujte.

Motor kontrolujte a čistite v dostatočnej vzdialenosti od brehu. Voda a palivo sa nezmiešavajú a môžu poškodiť jemné mikroorganizmy vo vode, ako aj živočíchy, ktoré sa nimi živia, čím môže byť narušený celý potravinový reťazec.

TURBIDITA

V plytkých vodách môžu lode rozvíriť dno a suspendované sedimenty, ktoré obmedzujú prenikanie svetla a znižujú množstvo kyslíka. Takýto stav môže ovplyvniť kŕmenie rýb a vtáctva. Aby ste predišli tomuto úkazu, jazdite v hlavných kanáloch a obmedzte jazdu v plytkých vodách.

Ak je nevyhnutné jazdiť v plytkej vode, udržujte plavidlo na voľnobehu. V pobrežných oblastiach dbajte na odliv a príliv; voda môže byť v tomto čase podstatne plytšia a môže dôjsť k odhaľovaniu porastu morskej trávy a inej jemnej vegetácie.

VEGETÁCIA

Vegetácia, ako napríklad morské trávy, sú citlivým miestom, odkiaľ pochádzajú mnohé ryby v našich vodách.

Rastliny, tráva a iné rastliny nie sú pre váš skúter prospešné. Ich vniknutie do priestorov plavidla môže spôsobiť problémy s motorom alebo čerpadlom a znížiť výkon. Držte sa od nich ďalej!

Ak je to možné, plavte sa v dostatočnej vzdialenosti od brehu, pretože voľne žijúce živočíchy majú tendenciu obývať vegetáciu na okraji brehu. Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť narušeniu miestneho ekosystému, je zdržiavať sa v označených kanáloch a hlbších oblastiach jazera alebo rieky, ak je to možné.

HLUČNOSŤ

Uvedomte si, že hluk a pohyb všetkých plavidiel môže rušiť populácie vtáctva. Držte sa mimo vyznačených hniezdnych oblastí vtáctva.

Mnohé sťahovavé vtáky sú ľahko vystavené stresu a sú obzvlášť zraniteľné počas obdobia migrácie. Vtáky zvyčajne odlietajú pred rušivými zvukmi a každý zbytočný výdaj energie môže poškodiť kŕmiaceho sa alebo odpočívajúceho vtáka.

Vtáčie hniezdiská sú obzvlášť citlivé na hluk z lodí. Hniezdiace vtáky môžu vyletieť z hniezda, čím vystavia nechránené vajcia a vyliahnuté mláďatá slnečnému žiareniu alebo predátorom.

OBŤAŽOVANIE

Nepreháňajte voľne žijúce zvieratá ani ich nerušte pri kŕmení, hniezdení alebo odpočinku – je to nezákonné a môže to voľne žijúce zvieratá silno stresovať. Obťažovanie je definované ako akékoľvek konanie, ktoré môže spôsobiť, že sa zviera odchýli od svojho normálneho správania.

Cicavce, ako sú morské vydry, tulene, lamantíny a veľryby, môže priamy náraz plavidiel, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou , vážne poraniť. Jazdite kontrolovanou rýchlosťou tak, aby ste dokázali reagovať na všetky zvieratá nachádzajúce sa v blízkosti vášho plavidla. Vyhýbajte sa oblastiam s vysokým výskytom zvierat. Ak zrazíte zviera, nahláste to miestnej komisii pre ochranu prírody, pretože môže existovať šanca na záchranu jeho života.

ERÓZIA

Nadmerné vlnenie lodí môže prispieť k erózii pobrežia, najmä v úzkych tokoch a zátokách.

Erózia sa týka všetkých pobreží, vrátane riek, jazier a oceánov. Pomalé ničenie pobrežia ovplyvňuje biotopy rastlín a živočíchov. V blízkosti pobrežia sa vyhýbajte vysokým rýchlostiam, pretože vytvárajú vlnobitie – dodržiavajte vyznačené zóny so zákazom vlnobitia!

INVÁZNE DRUHY

Po použití plavidla ho umyte, aby ste zabránili šíreniu inváznych rastlín do iných jazier, riek a morí. Invázne druhy sú rastliny a živočíchy, ktoré nie sú pôvodné pre určitú oblasť. Invázne druhy nemajú prirodzených nepriateľov a ľahko sa šíria, pričom ovládajú oblasť a vylučujú pôvodné druhy, čím je veľká rozmanitosť rastlín a živočíchov ohrozená.

KOTVENIE/POBYT NA PLÁŽI

Pri kotvení alebo pobyte na pláži si všímajte stopy korytnačiek, vtáctva, aligátorov, lamantínov a iných živočíchov pozdĺž pobrežia.

Vyhnite sa kotveniu alebo pobytu na pláži v miestach, kde sa nachádzajú rastliny ako trávy a mangrovníky. Tieto rastliny sú pre ekosystém nevyhnutné, pretože regulujú eróziu a poskytujú živnú pôdu pre malé živočíchy dôležité pre potravinový reťazec, ako sú kôrovce, mäkkýše a malé ryby.

OHROZENÉ DRUHY

Mnohým druhom rastlín a živočíchov hrozí vyhynutie v dôsledku straty biotopov. Na ochranu týchto živočíchov bol v roku 1973 vytvorený zákon o ohrozených druhoch. Je nezákonné obchodovať, zabíjať, loviť, zbierať, obťažovať, poškodzovať, prenasledovať, strieľať, chytať do pascí, zraňovať alebo chytať druhy označené ako ohrozené alebo takmer vyhynuté. Úrad pre ryby a voľne žijúce živočíchy v USA vypracoval zoznam stoviek takýchto druhov, ktorých počet klesá.

Vezmite na vedomie, že ohrozené druhy, ktoré sa nachádzajú vo vašej jazdeckej oblasti, tu majú pred ľudskou prítomnosťou bezpečné útočisko, ktoré im umožňuje prežiť a prosperovať.

Tu uvádzame len niekoľko ohrozených živočíchov, ktoré môžete stretnúť počas jazdy: pelikán hnedý, lamantín, vydra morská, bocian, aligátor americký a veľryby.

ŠPECIÁLNE BIOTOPY

MANGROVNÍKOVÉ LESY

Mangrovníky sú osobitným druhom stromov, ktoré sa prispôsobili životu v slanej vode alebo v jej blízkosti. Vyskytujú sa tu štyri druhy stromov, z ktorých dvom hrozí vyhynutie. V mangrovníkových lesoch a na ostrovoch hniezdi mnoho pobrežných vtákov, ako sú pelikány a lyžičiare. Mangrovníkové lesy poskytujú útočisko iným morským živočíchom, kontrolujú eróziu a filtrujú odtok vody. Tvoria tiež pobrežie a slúžia ako nárazník, ktorý chráni krajinu pred búrkami a vetrom.

Nepracujte v neoznačených mangrovníkových kanáloch – rušíte tým mangrovníky, vtáctvo a iné živočíchy, ktoré sa v týchto oblastiach zdržiavajú.

KORALY

Koral je živý organizmus, ktorý poskytuje bezpečné útočisko stovkám morských živočíchov. Tento pevný, ale krehký druh je zraniteľný voči účinkom ľudského zásahu. Ak sa pohybujete v blízkosti koralov, nepoužívajte kotvy a pri potápaní buďte opatrný, aby ste sa nedostali do kontaktu s týmito krehkými organizmami.

MORSKÉ RASTLINY

KELPOVÉ LESY

Kelpové lesy podporujú bujné podmorské spoločenstvá, v ktorých sa to hemží rybami, bezstavovcami, morskými ježkami a morskými vydrami. Nachádzajú sa v blízkosti pobrežia a pokrývajú vodnú hladinu a siahajú až na dno oceánu (niekedy až tisíce stôp hlboko). V teplých mesiacoch môže táto riasa narásť až o jeden meter za deň.

MORSKÉ TRÁVY

Morské trávy sú živnou pôdou, ktorá sa zvyčajne nachádza v chránených vodách nazývaných ústia riek, kde sa stretáva sladká a slaná voda. Väčšina svetových rýb sa zrodila v ústiach riek a s nimi spojených biotopoch morských tráv. Morské trávy sú veľmi citlivé a ich ničenie môže viesť k zhoršeniu celého morského cyklu.

Ako zodpovedný prevádzkovateľ plavidla sa držte ďalej od oboch týchto environmentálne citlivých oblastí.

URČITE DOKÁŽETE NIEČO ZMENIŤ

Všetci máme povinnosť chrániť naše bohaté prírodné zdroje.

Nájdite si chvíľu a zistite, aké sú environmentálne problémy vo vašej jazdeckej oblasti.

Ak máte záujem počas jazdy pozorovať voľne žijúce živočíchy, udržiavajte voľnobeh, aby ste eliminovali rušenie, hluk a zakalenie vody (rozvírenie dna).

Poznajte svoju jazdnú oblasť z hľadiska ochrany životného prostredia, vlastnej ochrane a pre váš skúter.

SPOLUPRÁCA

Združenie Personal Watercraft Industry Association je obchodná organizácia zameraná na podporu bezpečnej a zodpovednej jazdy; to zahŕňa dodržiavanie pravidiel bezpečnej plavby a prevádzky s cieľom chrániť životné prostredie pred škodami spôsobenými neopatrnosťou jazdca.

Združenie Personal Watercraft Industry Association poskytuje tieto informácie s cieľom informovať jazdcov o tom, ako jazdiť v harmónii so životným prostredím. Ďalšie informácie nájdete na stránke pwia.org.

Získajte ďalšie informácie o záväzku spoločnosti BRP v oblasti spoločenskej zodpovednosti.