Back to blog

5 OFF-ROAD PHOTOGRAPHY TIPS

HOW TO SNAP THE BEST SHOTS ON EPIC RIDING ADVENTURES

What people see when they go off-road is unlike any other. Whether it’s the landscapes you come across, the action of the adventures, or the vehicles themselves, there’s always a sight to catch on camera. There is no right way to take off-road photography, but there are ways to help make the photos interesting and tell a story. Here are 5 photography tips for when you’re out riding with off-road vehicles.

 


ANY CAMERA IS A GOOD CAMERA

What matters is that you get the shot you want

When it comes to off-road photography, taking the picture is more important than how you take it. Of course, there are cameras with better specs than others, but in the end the moment itself and capturing it is what’s valuable. For instance, taking a photo of your off-road vehicle with an iPhone compared to a professional camera won’t make a difference to the concept of the photo itself—only the quality of the image will change.

 
CREATE GOOD COMPOSITION

How elements of the photo are placed makes all the difference

Everything you capture with the lens of a camera tells a story. Aside from the subject of your photo, such as your off-road vehicles, elements in the surroundings create good composition and something interesting to look at. Filling the frame is one way to create composition. In this way, you can frame your ATV vehicle or side by side vehicle with trees on both sides, creating a lot to observe in the frame. Another way is by blocking the subject, which means taking a photo of your vehicle that is partially obstructed by another element such as a bush, making it seem like your subject is peeking out from behind it. You can also create leading lines, which draws the eyes of the viewers in a particular direction. While off-roading, this would mean shooting square on your vehicle and having a dirt road, clouds or the sky leading towards it, directing your focus.

 


KNOW YOUR SUBJECT

It’s all in the angle

Every object, animal or human being has a good camera angle. When shooting a portrait of your ATV vehicle or side by side vehicle at a distance longer than 70 mm, you should think of the headlights as eyes and level the lens at the same height. In doing that, you’re able to also capture other interesting parts of the vehicle such as the hood, headlights, and any other accessories such as a roof rack, a front winch and almost up to the skid plates under the vehicle. When shooting your off-road vehicle at a distance shorter than 70 mm, it’s best to get as low as you can to the ground to get your shot. This makes the vehicle look larger and gives it a tough stance.


DETAILS. DETAILS. DETAILS.

Remember why you're taking the photo

When out on the trails, it’s easy to get caught up in the excitement and forget what you’re doing. Getting distracted and losing track of what you want to capture in your photo, such as certain details of your off-road vehicle or accessories can happen, so it’s important to keep your head in the game. Including details in your photo grabs the attention of viewers and creates a conversation around it.

 


DON’T BE AFRAID OF MOTION

This can be difficult, but it’s so worth it

Capturing your off-road vehicle in motion adds a certain je ne sais quoi to your photo. Of course, this can’t be done while you’re alone and driving. You need to call on one of your best pals or riding buddies for help to get the epic shot. One person can ride through a mud hole with an ATV vehicle or side by side vehicle and the other can take the photo. Give it a try!

Späť na blog

5 TIPOV NA FOTOGRAFOVANIE OFF-ROAD

AKO ZÍSKAŤ TIE NAJLEPŠIE ZÁBERY Z EPICKÝCH JAZDECKÝCH DOBRODRUŽSTIEV

To, čo ľudia vidia, keď idú do terénu, sa nedá porovnať s ničím iným. Či už sú to krajiny, na ktoré narazíte, akčné dobrodružstvá alebo samotné vozidlá, vždy sa nájde pohľad, ktorý zachytíte na kamere. Neexistuje správny spôsob, ako fotografovať v teréne, ale existujú spôsoby, ako urobiť fotografie zaujímavými aby rozprávali príbeh. Tu je 5 tipov na fotografovanie, keď jazdíte s terénnymi vozidlami.

 


KAŽDÝ FOTOAPARÁT JE DOBRÝ FOTOAPARÁT

Dôležité je, že spravíte záber, ktorý chcete.

Čo sa týka fotenia v teréne, fotenie je dôležitejšie ako to, ako ho nafotíte. Samozrejme, existujú fotoaparáty s lepšími špecifikáciami ako iné, ale nakoniec je cenný samotný moment a jeho zachytenie. Napríklad odfotenie vášho terénneho vozidla iPhonom v porovnaní s profesionálnym fotoaparátom nezmení samotný koncept fotografie – zmení sa iba kvalita obrázka.

VYTVORTE DOBRÚ KOMPOZÍCIU

Rozdiel je v tom, ako sú umiestnené prvky fotografie.

Všetko, čo zachytíte objektívom fotoaparátu, rozpráva príbeh. Okrem predmetu vašej fotografie, ako sú vaše terénne vozidlá, vytvárajú prvky v okolí dobrú kompozíciu a niečo zaujímavé na pohľad. Vyplnenie rámu je jedným zo spôsobov, ako vytvoriť kompozíciu. Týmto spôsobom môžete zarámovať svoje vozidlo štvorkolky alebo vozidlo Side-by-Side so stromami na oboch stranách, čím vytvoríte v ráme veľa vecí na pozorovanie. Ďalším spôsobom je zablokovanie objektu, čo znamená odfotografovanie vášho vozidla, ktorému čiastočne prekáža iný prvok, napríklad krík, takže sa zdá, že váš objekt vykukuje spoza neho. Môžete tiež vytvoriť vodiace čiary, ktoré priťahujú oči divákov určitým smerom. V teréne by to znamenalo zamerať do štvorca vaše vozidlo a viesť k nemu poľnú cestu, kúdoly prachu alebo oblohu, ktoré by k nemu nasmerovali vašu pozornosť.

 

POZNAJTE SVOJ  OBJEKT

Je to všetko v uhle.

Každý predmet, zviera alebo človek má dobrý uhol na kamere. Pri fotení portrétu vášho vozidla ATV alebo vozidla Side-by-Side vo vzdialenosti dlhšej ako 70 mm by ste si mali predstaviť svetlomety ako oči a šošovku zarovnať do rovnakej výšky. Môžete tak zachytiť aj ďalšie zaujímavé časti vozidla, ako je kapota, svetlomety a ďalšie príslušenstvo, ako je strešný nosič, predný navijak a takmer až po ochranné prvky pod vozidlom. Pri fotografovaní vášho terénneho vozidla na vzdialenosť kratšiu ako 70 mm je najlepšie dostať sa čo najnižšie k zemi, aby ste ho spravili ideálny záber. Vďaka tomu vozidlo vyzerá väčšie a dáva mu silácky postoj.

DETAILY. DETAILY. DETAILY

Pamätajte si, prečo robíte fotografiu.

Keď ste na cestách, je ľahké nechať sa vtiahnuť do vzrušenia a zabudnúť na to, čo robíte. Môže sa stať, že sa rozptýlite a stratíte prehľad o tom, čo chcete na svojej fotke zachytiť, napríklad o určitých detailoch vášho terénneho vozidla alebo príslušenstva, takže je dôležité, aby ste sa držali hry. Zahrnutím detailov do fotografie upútate pozornosť divákov a vytvoríte okolo nej konverzáciu.

 

NEBOJTE SA POHYBU

Môže to byť ťažké, ale stojí to za to.

Zachytenie vášho terénneho vozidla v pohybe dodá vašej fotografii istú zvláštnosť. Samozrejme, to sa nedá urobiť, keď ste sami a šoférujete. Ak chcete získať impozantný záber, musíte požiadať o pomoc jedného zo svojich najlepších kamarátov alebo kamarátov na inom stroji. Jedna osoba môže jazdiť cez blatovú dieru s vozidlom ATV alebo Side-by-Side a druhá môže fotografovať. Skúste to!